bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 9)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 9)

Dodano: 2016-05-16

Rekomendacja 9

W przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne lub administracyjne wprowadzone w celu prawidłowego zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające, aby unikać konfliktu interesów. Zakład powinien zapewnić, że konflikt interesów nie przyczyni się do działania Zakładu na szkodę klienta.

Wskazana Rekomendacja dotyczy sytuacji, w której zarządzanie konfliktem interesów z poziomu organizacyjno-administracyjnego nie pozawala na odpowiednie zabezpieczenie interesów klientów. W takim wypadku zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do podjęcia dodatkowych działań eliminujących szkody klienta, jakie mogą wyniknąć z ewentualnego konfliktu interesów. W szczególności zakład ubezpieczeń powinien w takim przypadku ujawnić ogólny charakter i/lub źródła konfliktu interesów przed zawarciem umowy lub w trakcie trwania umowy o ile okoliczności wskazujące na taki konflikt ujawniły się już po zawarciu umowy.

Warto przypomnieć w tym miejscu, jak Rekomendacje definiują konflikt interesów. Będą to znane Zakładowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Zakładu lub podmiotu powiązanego (w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji Dz. U. z dnia 2015 r. podmiot powiązany – podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot niebędący jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział  kapitałowy) z zakładem, a obowiązkiem działania przez zakład w sposób rzetelny,
 z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego zakładu. Konfliktem interesu nie są rozbieżności dotyczące oczekiwań klienta i zakładu w odniesieniu do przedmiotu i zakresu dotyczącego ochrony, wysokości składki oraz działań prewencyjnych i ograniczających skutki wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że działania te prowadzone są przez zakład lub osobę powiązaną, zgodnie z najlepszą wiedzą i uwzględnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta.

Co opisana Rekomendacja może oznaczać w praktyce ?

Bez wątpienia każdy zakład ubezpieczeń powinien wprowadzić dodatkowe procedury odnoszące się do kwestii rozwiązywania konfliktu interesów już po zawarciu umowy
z klientem, jak również na bardziej profesjonalne podejście do problemu indywidualnych potrzeb klienta, co może doprowadzić do wprowadzenia dodatkowej procedury weryfikacyjnej na etapie zawierania umowy. Szczególną wagę należy też przykładać do obowiązków informacyjnych, ponieważ podstawowe zobowiązanie jakie rodzi omawiana Rekomendacja, to przekazanie klientowi odpowiednich informacji związanych z możliwym konfliktem interesów (powiązania zakładu ubezpieczeń z innym podmiotem z grupy np. zarządzającym UFK lub z pośrednikiem ubezpieczeniowym). Warto też zwrócić uwagę na to, że wskazane działania powinny być podjęte nie tylko na poziomie zakładu ubezpieczeń, ale również na poziomie pośredników ubezpieczeniowych i innych podmiotów zaangażowanych w dystrybucję produktów.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...