bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 8)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 8)

Dodano: 2016-05-16

Rekomendacja 8

Zakład w procesie projektowania/tworzenia, dystrybucji i obsługi produktów powinien stosować skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne, służące podejmowaniu wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobieganie, identyfikowanie oraz zarządzanie konfliktem interesów, tak aby konflikt ten nie miał negatywnego wpływu na interesy klientów.

Zgodnie z definicją zawartą w Rekomendacjach, konflikt interesów, to znane Zakładowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Zakładu lub podmiotu powiązanego (w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) z Zakładem a obowiązkiem działania przez Zakład w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego Zakładu. Konfliktem interesu nie są rozbieżności dotyczące oczekiwań klienta i Zakładu w odniesieniu do przedmiotu i zakresu ochrony, wysokości składki oraz działań prewencyjnych i ograniczających skutki wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że działania te prowadzone są przez Zakład lub osobę powiązaną zgodnie z najlepszą wiedzą i uwzględnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta.

Dla zapewnienia właściwego zarządzania konfliktem interesów zakład ubezpieczeń powinien ustanowić, wdrożyć i stosować procedury w celu zapewnienia, że w cyklu życia produktu potencjalny konflikt interesów zarządzany (identyfikowany i mitygowany) jest w sposób wystarczający, zarówno w ramach procesów zachodzących wewnątrz organizacji Zakładu, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi (w tym z klientami, pośrednikami, podmiotami powiązanymi kapitałowo). Ten punkt omawianej Rekomendacji (8.1), nakazuje, aby do zagadnienia konfliktu interesów podchodzić kompleksowo i szeroko. W efekcie procesem zarządzania należy objąć każdy etap życia produktu, czyli zarówno moment oferowania ubezpieczenia (tutaj szczególnie ważne będą relacje zakład ubezpieczeń – pośrednik), etap wykonywania umowy (tutaj z kolei należy zwrócić szczególną uwagę na relację zakład ubezpieczeń – podmiot dostarczający instrumenty finansowe będące podstawą tworzenia UFK) oraz etap wypłaty świadczeń (w tym wypadku z kolei należy w szczególny sposób zarządzać relacjami zakład-likwidator szkód-klient).

Dodatkowo, w procedurach zakład powinien określić okoliczności, które stanowią lub mogą stanowić podstawę do powstania konfliktu interesów lub zwiększenia ryzyka konfliktu interesów w poszczególnych elementach systemu zarządzania produktem oraz działania jakie należy podjąć, aby odpowiednio nimi zarządzać. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na relacje wskazane we wcześniejszym akapicie i podjęcie przez zakład ubezpieczeń (w szczególności na poziomie odpowiednich obowiązków informacyjnych względem klienta), działań pozwalających na identyfikację konfliktów interesów i odpowiednie nimi zarządzanie, w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyk związanych z występowaniem takich konfliktów.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...