bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 8)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 8)

Dodano: 2016-05-16

Rekomendacja 8

Zakład w procesie projektowania/tworzenia, dystrybucji i obsługi produktów powinien stosować skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne, służące podejmowaniu wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobieganie, identyfikowanie oraz zarządzanie konfliktem interesów, tak aby konflikt ten nie miał negatywnego wpływu na interesy klientów.

Zgodnie z definicją zawartą w Rekomendacjach, konflikt interesów, to znane Zakładowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Zakładu lub podmiotu powiązanego (w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) z Zakładem a obowiązkiem działania przez Zakład w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego Zakładu. Konfliktem interesu nie są rozbieżności dotyczące oczekiwań klienta i Zakładu w odniesieniu do przedmiotu i zakresu ochrony, wysokości składki oraz działań prewencyjnych i ograniczających skutki wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na etapie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że działania te prowadzone są przez Zakład lub osobę powiązaną zgodnie z najlepszą wiedzą i uwzględnieniem interesu i potrzeb ubezpieczeniowych klienta.

Dla zapewnienia właściwego zarządzania konfliktem interesów zakład ubezpieczeń powinien ustanowić, wdrożyć i stosować procedury w celu zapewnienia, że w cyklu życia produktu potencjalny konflikt interesów zarządzany (identyfikowany i mitygowany) jest w sposób wystarczający, zarówno w ramach procesów zachodzących wewnątrz organizacji Zakładu, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi (w tym z klientami, pośrednikami, podmiotami powiązanymi kapitałowo). Ten punkt omawianej Rekomendacji (8.1), nakazuje, aby do zagadnienia konfliktu interesów podchodzić kompleksowo i szeroko. W efekcie procesem zarządzania należy objąć każdy etap życia produktu, czyli zarówno moment oferowania ubezpieczenia (tutaj szczególnie ważne będą relacje zakład ubezpieczeń – pośrednik), etap wykonywania umowy (tutaj z kolei należy zwrócić szczególną uwagę na relację zakład ubezpieczeń – podmiot dostarczający instrumenty finansowe będące podstawą tworzenia UFK) oraz etap wypłaty świadczeń (w tym wypadku z kolei należy w szczególny sposób zarządzać relacjami zakład-likwidator szkód-klient).

Dodatkowo, w procedurach zakład powinien określić okoliczności, które stanowią lub mogą stanowić podstawę do powstania konfliktu interesów lub zwiększenia ryzyka konfliktu interesów w poszczególnych elementach systemu zarządzania produktem oraz działania jakie należy podjąć, aby odpowiednio nimi zarządzać. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na relacje wskazane we wcześniejszym akapicie i podjęcie przez zakład ubezpieczeń (w szczególności na poziomie odpowiednich obowiązków informacyjnych względem klienta), działań pozwalających na identyfikację konfliktów interesów i odpowiednie nimi zarządzanie, w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyk związanych z występowaniem takich konfliktów.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...