bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 5)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 5)

Dodano: 2016-05-09

Rekomendacja 5

W dniu dzisiejszym omówiona zostanie kolejna, 5 już Rekomendacja KNF dotycząca systemu zarzadzania produktem. Pozostajemy nadal w sferze obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń.

Rekomendacja 5 odnosi się do Zarządu i stanowi: „Zarząd in gremio powinien posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem.”

W pierwszej kolejności należy wskazać, że KNF odwołuje się w zakresie objętym treścią Rekomendacji do wiedzy i doświadczenia zarządu jako całości. Nie ma zatem znaczenia, w jakim zakresie dany członek zarządu prowadzi sprawy Spółki. Nie jest też konieczne, aby każdy z członków zarządu spełniał wymogi podane w tej Rekomendacji. Ważne jest to, aby zarząd ubezpieczyciela, jako ciało kolegialne, posiadała zbiorową wiedzę i doświadczenie pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem. Komisja Nadzoru Finansowego zaleca przy tym, aby w regulacjach wewnętrznych Zakładu wskazywani byli członkowie Zarządu, którzy nadzorują poszczególne elementy systemu zarządzania produktem. To z kolei oznacza, że mimo oczekiwania co do odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia zarządu „in gremio” konieczne jest również wyraźne wskazanie osób w zarządzie odpowiedzialnych za poszczególne elementy systemu zarządzania ( np. projektowanie/tworzenie produktu, pozyskiwanie klientów i oferowanie produktu, zasady wynagradzania pracowników i pośredników)

KNF nie doprecyzowuje natomiast, co należy rozumieć poprzez „posiadanie wiedzy i doświadczenia” pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem. Można założyć, iż chodzi tu między innymi o: odpowiednio długi czas pracy przy tworzeniu i wdrażaniu produktów ubezpieczeniowych, jak również gruntowną wiedzę merytoryczną odnośnie funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych w realiach rynkowych. Wydaje się, że wiedza ta powinna obejmować zarówno aspekt finansowy, czy ekonomiczny, jak i prawny (np. w zakresie klauzul abuzywnych). Zarząd powinien również posiadać stosowną praktykę co do odpowiedniego kierowania i sterowania powstałymi już i funkcjonującymi na rynku produktami.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...