bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 5)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 5)

Dodano: 2016-05-09

Rekomendacja 5

W dniu dzisiejszym omówiona zostanie kolejna, 5 już Rekomendacja KNF dotycząca systemu zarzadzania produktem. Pozostajemy nadal w sferze obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń.

Rekomendacja 5 odnosi się do Zarządu i stanowi: „Zarząd in gremio powinien posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem.”

W pierwszej kolejności należy wskazać, że KNF odwołuje się w zakresie objętym treścią Rekomendacji do wiedzy i doświadczenia zarządu jako całości. Nie ma zatem znaczenia, w jakim zakresie dany członek zarządu prowadzi sprawy Spółki. Nie jest też konieczne, aby każdy z członków zarządu spełniał wymogi podane w tej Rekomendacji. Ważne jest to, aby zarząd ubezpieczyciela, jako ciało kolegialne, posiadała zbiorową wiedzę i doświadczenie pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem. Komisja Nadzoru Finansowego zaleca przy tym, aby w regulacjach wewnętrznych Zakładu wskazywani byli członkowie Zarządu, którzy nadzorują poszczególne elementy systemu zarządzania produktem. To z kolei oznacza, że mimo oczekiwania co do odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia zarządu „in gremio” konieczne jest również wyraźne wskazanie osób w zarządzie odpowiedzialnych za poszczególne elementy systemu zarządzania ( np. projektowanie/tworzenie produktu, pozyskiwanie klientów i oferowanie produktu, zasady wynagradzania pracowników i pośredników)

KNF nie doprecyzowuje natomiast, co należy rozumieć poprzez „posiadanie wiedzy i doświadczenia” pozwalające na zarządzanie procesami tworzenia, wdrażania i funkcjonowania efektywnego systemu zarządzania produktem. Można założyć, iż chodzi tu między innymi o: odpowiednio długi czas pracy przy tworzeniu i wdrażaniu produktów ubezpieczeniowych, jak również gruntowną wiedzę merytoryczną odnośnie funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych w realiach rynkowych. Wydaje się, że wiedza ta powinna obejmować zarówno aspekt finansowy, czy ekonomiczny, jak i prawny (np. w zakresie klauzul abuzywnych). Zarząd powinien również posiadać stosowną praktykę co do odpowiedniego kierowania i sterowania powstałymi już i funkcjonującymi na rynku produktami.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...