bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 31)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 31)

Dodano: 2016-06-21

Rekomendacja 31

Zgodnie z rekomendacją 31 w zakładzie ubezpieczeń powinien zostać wdrożony efektywny system kontroli wewnętrznej w ramach systemu zarządzania. Powyższe nie stanowi novum, ponieważ analogiczny obowiązek został nałożony na zakłady ubezpieczeń w rozdziale 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

O ile jednak zgodnie z art. 64 ustawy, funkcja zgodności z przepisami – składająca się na system kontroli wewnętrznej – obejmuje:

1) doradzanie zarządowi i radzie nadzorczej zakładu w zakresie zgodności wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej z przepisami prawa;

2) ocenę możliwego wpływu wszelkich zmian stanu prawnego na operacje zakładu;

3) określenie i ocenę ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez zakład standardów postępowania.

to rekomendacja KNF idzie krok dalej, i rozszerza zakres systemu kontroli wewnętrznej o badanie zgodności działalności zakładu ubezpieczeń z wytycznymi i rekomendacjami KNF oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi systemu zarządzania produktem. Jak widać owo rozszerzenie wykracza poza kwestie związane z adekwatnością produktu i obejmuje systemem kontroli wewnętrznej wszystkie rekomendacje i wytyczne wydane przez KNF. Warto postawić pytanie czy nie jest to zbyt daleko idąca ingerencja regulatora w materię, uregulowaną w sposób precyzyjny w akcie rangi ustawowej. Omawiana rekomendacja stanowi nic innego jak uzupełnienie art. 64 ustawy o obowiązki w nim nieprzewidziane i wprost zobowiązuje zakład ubezpieczeń do przestrzegania rekomendacji i wytycznych KNF. Może się to wydawać kontrowersyjne w świetle art. 365 ust. 4 i 5 ustawy, które przewidują możliwość odmowy zastosowania się do rekomendacji. Jeszcze inną kwestią jest obowiązek stosowania się do wytycznych, które przecież w ogóle nie mają umocowania zarówno w obecnej jak i dotychczas obowiązującej ustawie – o czym pisaliśmy w naszych wcześniejszych komentarzach do rekomendacji.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...