bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 31)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 31)

Dodano: 2016-06-21

Rekomendacja 31

Zgodnie z rekomendacją 31 w zakładzie ubezpieczeń powinien zostać wdrożony efektywny system kontroli wewnętrznej w ramach systemu zarządzania. Powyższe nie stanowi novum, ponieważ analogiczny obowiązek został nałożony na zakłady ubezpieczeń w rozdziale 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

O ile jednak zgodnie z art. 64 ustawy, funkcja zgodności z przepisami – składająca się na system kontroli wewnętrznej – obejmuje:

1) doradzanie zarządowi i radzie nadzorczej zakładu w zakresie zgodności wykonywania działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej z przepisami prawa;

2) ocenę możliwego wpływu wszelkich zmian stanu prawnego na operacje zakładu;

3) określenie i ocenę ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez zakład standardów postępowania.

to rekomendacja KNF idzie krok dalej, i rozszerza zakres systemu kontroli wewnętrznej o badanie zgodności działalności zakładu ubezpieczeń z wytycznymi i rekomendacjami KNF oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi systemu zarządzania produktem. Jak widać owo rozszerzenie wykracza poza kwestie związane z adekwatnością produktu i obejmuje systemem kontroli wewnętrznej wszystkie rekomendacje i wytyczne wydane przez KNF. Warto postawić pytanie czy nie jest to zbyt daleko idąca ingerencja regulatora w materię, uregulowaną w sposób precyzyjny w akcie rangi ustawowej. Omawiana rekomendacja stanowi nic innego jak uzupełnienie art. 64 ustawy o obowiązki w nim nieprzewidziane i wprost zobowiązuje zakład ubezpieczeń do przestrzegania rekomendacji i wytycznych KNF. Może się to wydawać kontrowersyjne w świetle art. 365 ust. 4 i 5 ustawy, które przewidują możliwość odmowy zastosowania się do rekomendacji. Jeszcze inną kwestią jest obowiązek stosowania się do wytycznych, które przecież w ogóle nie mają umocowania zarówno w obecnej jak i dotychczas obowiązującej ustawie – o czym pisaliśmy w naszych wcześniejszych komentarzach do rekomendacji.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...