bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 3)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 3)

Dodano: 2016-05-05

Rekomendacja 3

Zakład powinien dokonywać regularnych, przynajmniej raz na rok, przeglądów systemu zarządzania produktem w celu zapewnienia, że jest on aktualny i adekwatny do prowadzonej przez Zakład działalności, a w razie potrzeby dokonywać koniecznych zmian.

Punkt 3.1. omawianej Rekomendacji nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązek ustalenia minimalnej częstotliwości dokonywania regularnego przeglądu systemu zarządzania produktem. KNF nie rekomenduje w tym miejscu jakiejkolwiek częstotliwości, z jaką przeglądy systemu zarządzania produktem powinny być dokonywane. W efekcie ustalenia w tym zakresie pozostawiono decyzji ubezpieczycieli. Można jednak założyć, opierając się na innych, podobnych regulacjach, że ta częstotliwość nie powinna być mniejsza niż jeden raz w roku. Dla przykładu warto powołać się w tym miejscy na pkt 6.3. Rekomendacji 6, który stanowi, że Rada Nadzorcza powinna cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku, otrzymywać od Zarządu raport dotyczący oceny efektywności systemu zarządzania produktem. Bez wątpienia ocena efektywności powinna być jednym z elementów przeglądu całego systemu zarządzania produktem.

Analizowany punkt Rekomendacji 3 nakazuje zakładowi ubezpieczeń ustalenie dodatkowych okoliczności, których wystąpienie powoduje konieczność przeglądu ad-hoc systemu zarządzania produktem. Rekomendacja przykładowo wylicza w tym miejscu zmiany strategii sprzedażowej, zmiany otoczenia prawnego lub makroekonomicznego, zmiany złożoności konstrukcji produktów, zmiany kanałów dystrybucji. Z całą pewnością inną jeszcze okolicznością, uzasadniającą dokonanie przeglądu ad-hoc, powinna być zmiana struktury organizacyjnej ubezpieczyciela.

Dokonywane przeglądy systemu zarządzania produktem powinny być odpowiednio udokumentowane, w zakresie obejmującym co najmniej: komórkę organizacyjną dokonującą przeglądu, ewentualne proponowane rekomendacje oraz działania podjęte w celu wypełnienia tych rekomendacji. Ten obowiązek wynika z punktu 3.2 Rekomendacji.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...