bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 25)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 25)

Dodano: 2016-06-12

Rekomendacja 25

W przypadku sporów z klientem Zakład powinien dążyć do osiągnięcia kompromisu i zawarcia ugody, chyba że ustalenia Zakładu wskazują na usiłowanie dokonania wyłudzenia świadczenia

Rekomendacja 25 to kolejny przejaw ogólnej tendencji, której celem jest rozpowszechnianie i rozszerzanie wykorzystywania polubownych metod zakończania sporów na etapie przedsądowym.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły bowiem w życie istotne zmiany w procedurze cywilnej w zakresie mediacji cywilnych. Skutkiem modyfikacji ma być szersze i częstsze wykorzystywanie mediacji, a co za tym idzie, skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenia kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak i państwa. Aktualnie strona wszczynająca spór ma obowiązek informowania sądu już w pozwie o próbie zakończenia sporu polubownie. Z kolei sąd jest zobligowany do pouczenia stron o możliwości mediacji oraz nakłanianie stron do mediacji na każdym etapie postępowania. Podkreśla się także większą rolę sędziego przy analizowaniu spraw które mają potencjał do mediacji oraz nakazanie stronom udziału w postępowaniu informacyjnym dotyczącym mediacji. Sąd ma także możliwość obciążenia strony niechętnej zawarciem ugody kosztami postępowania oraz zwrot opłat na skutek zawarcia ugody po przeprowadzeniu mediacji.

Z całą pewnością komentowana Rekomendacja wpisuje się w ogólny trend kładący nacisk na osiąganie kompromisu przy konflikcie na linii konsument – przedsiębiorca, albowiem z jej treści wynika, że Zakład ubezpieczeń powinien dążyć do zawarcia ugody. Zachodzi zatem domniemanie, że spór sądowy powinien być ostatecznością w przypadku sporu z klientem. Jednocześnie KNF podkreśla, że zakład ubezpieczeń może odstąpić od podjęcia próby ugodowego zakończenia sporu, wówczas gdy jego ustalenia wskazują, że klient usiłuje dokonać wyłudzenia świadczenia.

Rekomendacja 25 i nowe regulacje dotyczące sądownictwa polubownego mają przyczynić się do znacznego przyspieszenia postępowań postarbitrażowych i w ten sposób znacząco wpłynąć na wzrost zainteresowania przedsiębiorców tą formą rozstrzygania spraw, co z całą pewnością pozytywnie wpłynie na liczbę spraw oczekujących na rozpatrzenie w sądach.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...