bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 13)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 13)

Dodano: 2016-05-23

Rekomendacja 13

Zakład powinien zapewnić właściwy nadzór nad outsourcingiem w zakresie projektowania/tworzenia produktów.

Rekomendacja przewiduje obowiązki, z których wywiązać musi się zakład ubezpieczeń w przypadku outsourcingu projektowania/tworzenia produktów. Z uwagi na brak definicji outsourcingu w rekomendacji, należy sięgnąć do definicji zawartej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy, za outsourcing należy uznać umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie.

Niezależnie od treści definicji , w omawianym przypadku oczywiście nie znajdą zastosowania przepisy art. 73, 74 oraz 75 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które regulują zasady outsourcingu czynności ubezpieczeniowych oraz funkcji należących do systemu zarządzania.

W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń zleci projektowanie/tworzenie produktów podmiotowi zewnętrznemu, to zakład ten ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność tych produktów z zasadami przyjętymi w ramach systemu zarządzania produktem (13.1). Zakład ubezpieczeń nie może się więc uchylić od realizacji postanowień rekomendacji oraz przyjętych na jej podstawie zobowiązań poprzez powierzenie projektowania/tworzenia produktu podmiotowi trzeciemu.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...