bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 11)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 11)

Dodano: 2016-05-18

Rekomendacja 11

Zakład powinien przeprowadzić szczegółowe analizy produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu oraz każdorazowo w przypadku zmiany docelowej grupy klientów lub istotnych zmian w produktach.

Zgodnie z omawianą rekomendacją, zakład ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy produktowej w trzech określonych rekomendacją sytuacjach:

  • przed wprowadzeniem produktów do dystrybucji
  • w przypadku zmiany docelowej grupy klientów
  • w przypadku istotnych zmian w produktach

W każdej z powyższych sytuacji, zakład ubezpieczeń ma obowiązek przeprowadzić:

  • analizę jakościową produktu
  • testy i analizy scenariuszy w celu oceny, w jaki sposób produkt będzie reagował w przypadku zajścia określonych scenariuszy.

Autorzy rekomendacji wskazują generalną wytyczną, w świetle której analizy produktów powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, aby pozwoliły na ocenę czy wyniki testów i analiz scenariuszy potwierdzają spełnianie oczekiwań dla docelowej grupy klientów w każdym okresie cyklu życia produktu.

W świetle rekomendacji 11.2 analiza jakościowa powinna obejmować:

  • ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez zakład ubezpieczeń regulacjami wewnętrznymi,
  • analizę w zakresie występowania w produktach postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne lub postanowienia o treści analogicznej,
  • analizę potencjalnych ryzyk związanych z produktem, w tym dotyczących nieadekwatności składki oferowanej przez zakład ubezpieczeń.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zakłady ubezpieczeń nie mają obowiązku stosowania się do rekomendacji KNF (art. 365 ust. 4 i 5 ustawy) – o czym informują organ nadzoru. W konsekwencji, należałoby przyjąć, że nawet jeżeli dany zakład ubezpieczeń stosuje się do komentowanej rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania produktem i w konsekwencji ma obowiązek przeprowadzić ocenę zgodności z wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru zgodnie z rekomendacją 11.2 ust. 1, to ocena ta nie musi obejmować rekomendacji KNF, w zakresie których zakład ubezpieczeń notyfikował KNF o niestosowaniu się – na postawie art. art. 365 ust. 4 i 5 ustawy. Ponadto, jeżeli chodzi o rekomendacje wydane pod rządami poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to nie miały one w ogóle oparcia w ówczesnych przepisach ustawowych i jak wskazywano powszechnie w doktrynie prawa – nie były wiążące dla ich adresatów. W konsekwencji należałoby przyjąć, że nawet jeżeli zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do przeprowadzenia oceny zgodności z wytycznymi i rekomendacjami KNF zgodnie z rekomendacją 11.2 ust. 1, to oceną tą nie będą musiały zostać objęte rekomendacje wydane przed wejściem w życie aktualnej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Niewykluczone jednak, że KNF nie podzieli tej interpretacji i przyjmie zasadę zgodnie z którą, zobowiązanie się do stosowania rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania produktem, automatycznie zobowiązuje do dokonania oceny zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami KNF.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...