bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem  (Rekomendacja 10)

Dodano: 2016-05-17

Rekomendacja 10

Zakład powinien projektować/tworzyć i wprowadzać do obrotu jedynie takie produkty, których cechy, ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową oraz opłaty i kanały dystrybucji spełniają oczekiwania i interesy określonej docelowej grupy klientów, do której kierowany ma być dany produkt.

Rekomendacja 10 ma na celu podniesienie adekwatności oferowanych produktów ubezpieczeniowych w zakresie oczekiwań, potrzeb oraz możliwości finansowych klientów zakładu ubezpieczeń. Działania zmierzające w tym kierunku można było dostrzec już wcześniej w związku z wprowadzeniem w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej artykułu 21. Przepis ten zobligował zakład ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Taki mechanizm kojarzony był do tej pory z produktami oferowanymi na rynku kapitałowym i wynikał z obowiązków przewidzianych w dyrektywie MIFID. O ile jednak art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczył jedynie ubezpieczeń „inwestycyjnych” – o tyle analizowana rekomendacja obejmuje cały zakres produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...