bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 9)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 9)

Dodano: 2016-04-13

Rekomendacja 9

Jeżeli z analizy informacji zawartych w ankiecie wynika, że zakład ubezpieczeń nie posiada produktu odpowiedniego do potrzeb i możliwości klienta, niezwłocznie przekazuje klientowi tę informację z jednoczesnym ostrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta   zakładu   ubezpieczeń   uniemożliwia   zaoferowanie   odpowiedniego   produktu. W takim przypadku umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie na podstawie pisemnego żądania klienta.

Ocena odpowiedniości produktu powinna być dokonana m.in. zgodnie z zasadami wynikającymi z Rekomendacji 8, już wcześniej omówionej. Jeżeli analiza wykaże, że w ofercie towarzystwa brak jest odpowiedniego produktu, to nie oznacza to braku możliwości zawarcia umowy z takim klientem. Jednakże taka umowa będzie mogła być zawarta jedynie po uzyskaniu pisemnego oświadczenia woli klienta zawierającego jednoznacznie określone żądanie zawarcia umowy ubezpieczenia. Klient powinien także oświadczyć, że został poinformowany o braku adekwatnego produktu, w tym wskazać potrzeby lub możliwości, w zakresie których zakład ubezpieczeń stwierdził nieadekwatność (pkt 9.1. Rekomendacji). Żądanie klienta zawarcia umowy ubezpieczenia, powinno być też zawarte w odrębnym dokumencie.

Ponadto, niezależnie od powyższych wymogów, jeżeli produkt  jest  nieadekwatny  do  potrzeb  lub  możliwości  klienta i jednocześnie:

  1. składka jednorazowa przewyższa równowartość dwunastokrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego  w  ustawie  budżetowej  lub  ustawie  o  prowizorium  budżetowym   lub
  2. w przypadku składki płatnej cyklicznie – jej wysokość za jeden rok umowy ubezpieczenia przewyższa równowartość trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w  gospodarce  narodowej  na  dany  rok,  określonego  w ustawie  budżetowej  lub  ustawie  o  prowizorium  budżetowym, 

zawarcie  umowy z klientem wymaga zgody osoby, o której mowa w Rekomendacji 2 pkt 2.3. Chodzi o osoby (stanowiska) wskazane w przyjętych w zakładzie ubezpieczeń procedur badania adekwatności produktu, uprawnione do wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia w okolicznościach wskazanych w pkt a lub b powyżej.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...