bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 8)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 8)

Dodano: 2016-04-12
Publikator: Komisja Nadzory Finansowego

Rekomendacja 8

Zakład ubezpieczeń powinien zaproponować klientowi produkt, który odpowiada zarówno jego potrzebom jak i możliwościom. Propozycja przedstawiona przez zakład ubezpieczeń powinna zostać sporządzona na piśmie lub, zgodnie z pkt 8.7  Rekomendacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i zawierać uzasadnienie,  w  jaki  sposób  zaproponowany  produkt  jest  adekwatny  do  potrzeb i możliwości klienta.

Zgodnie z pkt 8.1, zakład   ubezpieczeń   nie   może   rekomendować   produktu,   w   przypadku   gdy z oświadczenia klienta wynika, że zamierza zawrzeć wyłącznie umowę ubezpieczenia na wypadek śmierci lub dożycia określonego wieku (z działu I grupy 1 załącznika do ustawy) w której świadczenie stanowić będzie określoną w momencie zawierania umowy wartość pieniężną lub umowę ubezpieczenia rentowego (z działu I grupy 4 załącznika do ustawy), w ramach której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia świadczeń o określonej w momencie zawarcia umowy wysokości.

Zakład ubezpieczeń powinien też zaproponować klientowi produkt na podstawie analizy informacji zawartych w ankiecie oraz na podstawie analizy produktów występujących w jego ofercie. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń może zaproponować więcej niż jeden produkt, powinien wskazać klientowi istotne różnice występujące między nimi.

Zakład ubezpieczeń, ustalając produkt odpowiedni do potrzeb i możliwości klienta, powinien uwzględnić przybliżoną wartość jego miesięcznego dochodu netto oraz stałe wydatki obciążające jego gospodarstwo domowego. W przypadku produktu ze składką regularną bieżące zobowiązanie z tytułu składki nie powinno przekraczać 50% dochodu za okres, którego dotyczy składka, do obliczenia którego stosuje się odpowiednio Rekomendację 7 pkt 7.3 a). Tutaj warto zapytać, a co w sytuacji, gdy analiza finansowa wykaże, że składka regularna przekroczy wskazany poziom dochodu? Czy to oznacza, że zakład ubezpieczeń w ogóle nie może oferować takiego produktu, czy też powinien w tym wypadku dążyć do obniżenia składki. Ponadto, czy w takiej sytuacji, jeżeli klient mimo wszystko zażąda zawarcia takiej umowy, to zakład powinien odmówić, czy też wola klienta będzie w tym wypadku decydująca? Póki co trudno jest znaleźć odpowiedź na te pytania.  

Punkt 8.4. omawianej Rekomendacji wskazuje, że propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia ze składką regularną nie może być adresowana do osób:

  1. w wieku emerytalnym, określonym w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.),
  2. dysponujących jedynie jednorazową kwotą środków pieniężnych, które chcą ulokować w sposób gwarantujący im stabilny i nieobarczony ryzykiem zysk,
  3. nieposiadających dochodów na poziomie umożliwiającym wykonanie umowy.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...