bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 7)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 7)

Dodano: 2016-04-11

Ankieta, czyli kluczowy dokument związany z badaniem adekwatności produktu, powinna składać się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, do której odnosi się Rekomendacja 6, o której pisaliśmy w poprzednim komentarzu, obejmuje zagadnienia związane z badaniem potrzeb klienta. Z kolei druga część ankiety powinna objąć badanie możliwości klienta, co z kolei opisuje Rekomendacja 7. Zgodnie z jej treścią, ankieta zakładu ubezpieczeń w zakresie możliwości klienta powinna zawierać pytania odnoszące się do badania jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz sytuacji finansowej w związku z zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, w tym dotyczące co najmniej:

  1. wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych,
  2. rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat,
  3. bieżącej sytuacji finansowej ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

W odniesieniu do pytania dotyczącego wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych, ankieta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pytania dotyczące, co najmniej:

  1. poziomu i profilu wykształcenia oraz zawodu klienta,
  2. doświadczenia w sektorze finansowym, nabytego w związku z wykonywaniem zawodu lub działalności wymagających wiedzy o rynku finansowym i jego produktach.

Z kolei co do rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat ankieta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać stosowne pytania dotyczące, co najmniej:

  1. zawartych w ciągu  ostatnich  5  lat  umów  ubezpieczenia,  o  których  mowa  w definicji produktu,
  2. umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, o których mowa w definicji produktu, do których klient przystąpił w ciągu ostatnich 5 lat,
  3. zawartych w ciągu ostatnich 5 lat umów, których przedmiotem było nabycie produktów  inwestycyjnych  (m. in.  akcji,  obligacji,  jednostek  uczestnictwa  w funduszach inwestycyjnych, lokat bankowych),
  4. charakterystyki ryzyka inwestycyjnego związanego z uprzednio nabytymi produktami, o których mowa w lit. a i b,
  5. motywacji klienta,  która  kierowała  nim  w  przypadku  nabycia  produktów,  o których mowa w lit. a i b.

Pliki do pobrania

ankieta_potrzeb.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...