bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 7)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 7)

Dodano: 2016-04-11

Ankieta, czyli kluczowy dokument związany z badaniem adekwatności produktu, powinna składać się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, do której odnosi się Rekomendacja 6, o której pisaliśmy w poprzednim komentarzu, obejmuje zagadnienia związane z badaniem potrzeb klienta. Z kolei druga część ankiety powinna objąć badanie możliwości klienta, co z kolei opisuje Rekomendacja 7. Zgodnie z jej treścią, ankieta zakładu ubezpieczeń w zakresie możliwości klienta powinna zawierać pytania odnoszące się do badania jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz sytuacji finansowej w związku z zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, w tym dotyczące co najmniej:

  1. wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych,
  2. rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat,
  3. bieżącej sytuacji finansowej ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

W odniesieniu do pytania dotyczącego wiedzy oraz jej źródeł w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych, ankieta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pytania dotyczące, co najmniej:

  1. poziomu i profilu wykształcenia oraz zawodu klienta,
  2. doświadczenia w sektorze finansowym, nabytego w związku z wykonywaniem zawodu lub działalności wymagających wiedzy o rynku finansowym i jego produktach.

Z kolei co do rodzajów dokonanych inwestycji w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat ankieta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać stosowne pytania dotyczące, co najmniej:

  1. zawartych w ciągu  ostatnich  5  lat  umów  ubezpieczenia,  o  których  mowa  w definicji produktu,
  2. umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, o których mowa w definicji produktu, do których klient przystąpił w ciągu ostatnich 5 lat,
  3. zawartych w ciągu ostatnich 5 lat umów, których przedmiotem było nabycie produktów  inwestycyjnych  (m. in.  akcji,  obligacji,  jednostek  uczestnictwa  w funduszach inwestycyjnych, lokat bankowych),
  4. charakterystyki ryzyka inwestycyjnego związanego z uprzednio nabytymi produktami, o których mowa w lit. a i b,
  5. motywacji klienta,  która  kierowała  nim  w  przypadku  nabycia  produktów,  o których mowa w lit. a i b.

Pliki do pobrania

ankieta_potrzeb.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...