bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 18)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 18)

Dodano: 2016-04-27

Rekomendacja 18

Zakład ubezpieczeń powinien wdrożyć system kontroli wewnętrznej i funkcję audytu wewnętrznego obejmujące swoim zakresem badanie adekwatności produktu.

Zgodnie z oczekiwaniami KNF, badanie adekwatności produktu powinno być stałym procesem realizowanym przez zakład ubezpieczeń w ramach systemu kontroli wewnętrznej.

Z kolei kontrola wewnętrzna powinna mieć na celu zapobieganie nieprawidłowościom wynikającym z naruszenia przepisów prawa, wytycznych i rekomendacji organu nadzoru, a także regulacji wewnętrznych zakładu ubezpieczeń.

KNF wskazuje też, że przedmiotem kontroli wewnętrznej powinny być procedury i mechanizmy dotyczące badania adekwatności produktu, uwzględniające w szczególności:

  1. jakość i skuteczność wszystkich operacji związanych z tymi procesami,
  2. jakość i skuteczność zarządzania ryzykiem wynikającym z badania adekwatności produktu,
  3. dokładność, terminowość i wiarygodność okresowego raportowania do zarządu i rady nadzorczej,
  4. podział obowiązków i odpowiedzialności związanej z tymi procesami,
  5. zgodność procedur i regulaminów zakładu ubezpieczeń z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Kontrola wewnętrzna w obszarze badania adekwatności produktu powinna być przeprowadzana z częstotliwością wynikającą ze zidentyfikowanego poziomu ryzyka. Trudno ocenić jaka ta częstotliwość tak naprawdę powinna być, jednak można chyba założyć, że im wyższy poziom ryzyka w tym obszarze został zidentyfikowany, tym większa powinna być częstotliwość kontroli.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...