bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 16)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 16)

Dodano: 2016-04-24

Rekomendacja 16

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić wysoki poziom merytorycznego przygotowania osób zajmujących się sprzedażą produktów oraz obsługą posprzedażową.

Zasadniczo przedstawiona Rekomendacja nie powinna rodzić większych wątpliwości. Jest to dość oczywiste i jasne, że osoby, które zawodowo zajmują się sprzedażą ubezpieczeń lub też ich obsługą, powinny być do tego odpowiednio przygotowane. Oczywiście można zapytać, czym jest „wysoki poziom merytorycznego przygotowania”, a przede wszystkim jak go mierzyć. Zakładam, że w przypadku osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń, ten poziom jest weryfikowany i potwierdzany na etapie egzaminów dopuszczających do wykonywania czynności agencyjnych. Jednakże pkt 16.1 omawianej Rekomendacji stanowi, że zakład ubezpieczeń powinien przeszkolić pracowników zajmujących się sprzedażą produktów, członków organów podmiotów pośredniczących w sprzedaży produktów, zatrudnionych przez nich pracowników oraz osoby fizyczne pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, o ile bezpośrednio zajmują się sprzedażą produktów, w takim zakresie, by byli przygotowani merytorycznie do sprzedaży tych produktów. Podstawowa wątpliwość, to pytanie o członków organów podmiotów pośredniczących w sprzedaży produktów. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym obowiązek zdania egzaminu dotyczy jedynie co najmniej połowy członków organów agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi. Zresztą, w okresie obowiązywania wcześniejszych przepisów ustawy o pośrednictwie, które wprost przewidywały obowiązek szkoleniowy przed egzaminem, wymóg szkolenia dotyczył również co najmniej połowy członków organu zarządzającego osoby prawnej. W efekcie, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym i gotowy do pełnego wdrożenia omawianych Rekomendacji, będzie zobowiązany do objęcia szkoleniem wszystkich członków zarządu spółki agenta ubezpieczeniowego, mimo że w świetle obowiązującego prawa nie ma takiego obowiązku.

Warto też wskazać, że szkolenia osób zajmujących się sprzedażą produktów oraz obsługą posprzedażową powinny objąć również aspekty wyrażone w pkt 14.1, 14.2 i 14.3, czyli w Rekomendacji dedykowanej zachętom marketingowym i sprzedażowym.

Zakład ubezpieczeń powinien też zapewnić posiadanie przez osoby zajmujące się sprzedażą produktów oraz osoby wykonujące czynności związane z obsługą umów ubezpieczenia wystarczającej wiedzy z zakresu problematyki rynku finansowego i specyfiki danego produktu, m.in. poprzez:

  1. umożliwienie udziału w regularnych szkoleniach, w tym w szczególności w zakresie nowych produktów,
  2. weryfikowanie poziomu wiedzy, w szczególności na podstawie analizy zgłaszanych skarg klientów.

W konsekwencji zakład ubezpieczeń powinien na bieżąco monitorować to, na ile skargi klientów wskazują na brak odpowiedniej wiedzy ze strony pośredników lub pracowników zakładu.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...