bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 13)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 13)

Dodano: 2016-04-19

(Rekomendacja 13)

Przedstawiając klientowi propozycję umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien informować zarówno o możliwości osiągnięcia zysku, jak też poniesienia  straty.

Wskazana Rekomendacja wprowadza generalną zasadę podawania klientowi rzetelnej informacji o charakterze produktu ubezpieczeniowego jaki zamierza nabyć. Ponieważ z uwagi na swój charakter ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą przynosić zarówno zyski, jak też straty – KNF oczekuje, że klient otrzyma stosowną informację w tym zakresie.

Punkt 13.1 Rekomendacji stanowi, że zakład ubezpieczeń nie może zachęcać klienta do zawarcia umowy używając zapewnień, że z uwagi na dobre wyniki inwestycyjne w przeszłości, takie same lub wyższe wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Dodatkowo, zakład ubezpieczeń, w przypadku posługiwania się przy proponowaniu umowy ubezpieczenia wynikami dla poszczególnych produktów, powinien przekazać klientowi informację na temat wyników obejmującą co najmniej 10 lat, a w przypadku gdy produkt istnieje krócej niż 10 lat – od początku jego istnienia. Informacja powinna być przekazana w taki sposób, by wynikało z niej, jak przebiegała inwestycja na przestrzeni tych okresów, zarówno jeśli chodzi o wzrost wartości produktów, jak też obniżkę. Praktyczny wymiar tego punktu Rekomendacji powinien być taki, że zakład ubezpieczeń, pokazując klientowi historyczne wyniki, powinien prezentować je w taki sposób, aby klient nie odniósł wrażenia, że oferowany produkt generował jedynie zyski. Innymi słowy konieczne może być pokazanie takich przedziałów/jednostek czasu, aby wskazywały one na rzeczywiste zmiany wartości jednostek z uwzględnieniem zarówno wzrostu, jak i spadku cen. Dla przykładu, pokazanie wyniku danego funduszu z ostatnich 10 lat jedynie w oparciu o coroczną wartość jednostki może wskazywać na stały wzrost wartości, gdzie przy zachowaniu „próbkowania” np. co miesiąc możliwe będzie wyraźne pokazanie zarówno wzrostów jak i spadków wartości jednostki w danym okresie.    

Ostatni punkt omawianej Rekomendacji nakazuje, aby zakład ubezpieczeń nie sugerował klientowi, że określona stopa zwrotu jest gwarantowana, jeżeli w danym produkcie nie występuje taka gwarancja. To wymaganie wydaje się dość oczywiste i zrozumiałe. Jednakże z drugiej strony podawanie klientowi informacji o gwarantowanych świadczeniach, przy braku takich gwarancji, jest po prostu oszustwem, co też podlega ściganiu na podstawie stosownych przepisów kodeksu karnego.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...