bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 13)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 13)

Dodano: 2016-04-19

(Rekomendacja 13)

Przedstawiając klientowi propozycję umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien informować zarówno o możliwości osiągnięcia zysku, jak też poniesienia  straty.

Wskazana Rekomendacja wprowadza generalną zasadę podawania klientowi rzetelnej informacji o charakterze produktu ubezpieczeniowego jaki zamierza nabyć. Ponieważ z uwagi na swój charakter ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą przynosić zarówno zyski, jak też straty – KNF oczekuje, że klient otrzyma stosowną informację w tym zakresie.

Punkt 13.1 Rekomendacji stanowi, że zakład ubezpieczeń nie może zachęcać klienta do zawarcia umowy używając zapewnień, że z uwagi na dobre wyniki inwestycyjne w przeszłości, takie same lub wyższe wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Dodatkowo, zakład ubezpieczeń, w przypadku posługiwania się przy proponowaniu umowy ubezpieczenia wynikami dla poszczególnych produktów, powinien przekazać klientowi informację na temat wyników obejmującą co najmniej 10 lat, a w przypadku gdy produkt istnieje krócej niż 10 lat – od początku jego istnienia. Informacja powinna być przekazana w taki sposób, by wynikało z niej, jak przebiegała inwestycja na przestrzeni tych okresów, zarówno jeśli chodzi o wzrost wartości produktów, jak też obniżkę. Praktyczny wymiar tego punktu Rekomendacji powinien być taki, że zakład ubezpieczeń, pokazując klientowi historyczne wyniki, powinien prezentować je w taki sposób, aby klient nie odniósł wrażenia, że oferowany produkt generował jedynie zyski. Innymi słowy konieczne może być pokazanie takich przedziałów/jednostek czasu, aby wskazywały one na rzeczywiste zmiany wartości jednostek z uwzględnieniem zarówno wzrostu, jak i spadku cen. Dla przykładu, pokazanie wyniku danego funduszu z ostatnich 10 lat jedynie w oparciu o coroczną wartość jednostki może wskazywać na stały wzrost wartości, gdzie przy zachowaniu „próbkowania” np. co miesiąc możliwe będzie wyraźne pokazanie zarówno wzrostów jak i spadków wartości jednostki w danym okresie.    

Ostatni punkt omawianej Rekomendacji nakazuje, aby zakład ubezpieczeń nie sugerował klientowi, że określona stopa zwrotu jest gwarantowana, jeżeli w danym produkcie nie występuje taka gwarancja. To wymaganie wydaje się dość oczywiste i zrozumiałe. Jednakże z drugiej strony podawanie klientowi informacji o gwarantowanych świadczeniach, przy braku takich gwarancji, jest po prostu oszustwem, co też podlega ściganiu na podstawie stosownych przepisów kodeksu karnego.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...