bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 11)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu (Rekomendacja 11)

Dodano: 2016-04-15

Rekomendacja 11:
Zakład ubezpieczeń powinien dokumentować proces badania adekwatności produktu.

Rekomendacja 11 dotyczy dość istotnego obszaru aktywności zakładu ubezpieczeń, generującego też znaczne koszty, a mianowicie dokumentowania i, w domyśle archiwizowania, materiałów związanych z procesem badania adekwatności produktu. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń powinien przechowywać ankiety oraz wszystkie dokumenty związane z ustalaniem produktu adekwatnego do potrzeb i możliwości klienta do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Zgodnie z treścią art. 819 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

W praktyce oznacza to, że dokumentacja związana z badaniem adekwatności produktu powinna być przechowywana przez okres co najmniej trzech lat od zakończenia umowy ubezpieczenia lub też od dnia, w którym zakład ubezpieczeń poinformował na piśmie uprawnionego do świadczenia o odmowie wypłaty lub też o wypłacie świadczenia jedynie w części.

Jeden egzemplarz ankiety wraz z rekomendacją produktu zakład ubezpieczeń powinien przekazać klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wydaje się, że operacyjnie najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie klientowi tych dokumentów wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które również powinny być doręczone przez zawarcie umowy.

Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy na podstawie pisemnego żądania klienta, o którym mowa w Rekomendacji 9, zakład ubezpieczeń powinien przekazać klientowi kopię złożonego żądania.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...