bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dot. badania adekwatności produktu i systemu zarządzania produktem

Dodano: 2016-03-23
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 22 marca 2016 r. KNF jednogłośnie wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące: 

· badania adekwatności produktu, 

· systemu zarządzania produktem.

Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego na stronach KNF, rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu określają sposób, w jaki zakład ubezpieczeń powinien badać adekwatność produktu o charakterze inwestycyjnym do potrzeb i możliwości klienta. Rekomendacje są odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją tych produktów cechujących się złożonością i dużym stopniem skomplikowania. Uwzględniają także fakt, że produkty te są tak skonstruowane, że nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi ryzyka inwestycyjnego, wyrażającego się w możliwości osiągnięcia zysków mniejszych niż zakładane, a nawet utraty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych. Zdarza się, że oferowane produkty nie są dostosowane do potrzeb i możliwości klientów, co wpływa na utratę zaufania wobec zakładów ubezpieczeń. 

Rekomendacje będą także pomocne przy wdrażaniu przez zakłady ubezpieczeń regulacji zawartych w art. 21 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Powyższe regulacje nakładają na zakład ubezpieczeń obowiązek zaoferowania ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb ubezpieczającego, z uwzględnieniem jego wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej, lecz z uwagi na wielość możliwych metod nie określają, w jaki sposób zakład ubezpieczeń ma badać te potrzeby i możliwości. Rekomendacje KNF będą stanowiły wskazówkę dla zakładów ubezpieczeń, w jaki sposób mają analizować możliwości i potrzeby klientów.

Z kolei efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma wpływ nie tylko na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale także na jakość relacji z klientami, co w konsekwencji przekłada się na zaufanie nie tylko do samego zakładu, ale do całego rynku finansowego. Rekomendacje dotyczące systemu zarządzania produktem stanowią ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem.  

Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do dnia 1 lipca 2016 r. albo, stosownie do art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poinformują KNF, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których KNF wydała rekomendacje.

Pliki do pobrania

rekomendacje_adekw_prod_22-03-2016_knf.pdf
rekomendacje_system_zarzadzania_produktem_22-03-2016_knf.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...