bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa – WSA podziela argumenty UODO

Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa – WSA podziela argumenty UODO

Dodano: 2022-12-23
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

WSA w Warszawie 28 października 2022 r.* oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy złożoną na decyzję UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.

UODO stwierdził naruszenie przepisów RODO przez Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na administratora nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Administrator odwołał się od tej decyzji do WSA, a ten po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał za niesporne, że ośrodek przetwarzał dane osobowe osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalaniu dźwięku poprzez stosowany monitoring.

Jak wskazał Sąd, zasady stosowania monitoringu zostały zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 42 ust. 12 i art. 423 ust. 1). Ponadto kwestie te regulują akty wykonawcze do tej ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykładnia przepisów jest utrudniona, ponieważ zostały one wprowadzone w różnym czasie. W ocenie WSA rejestrowanie w ramach monitoringu danych osób, które przebywają w warunkach przymusu, nie powinno się odbywać z powołaniem się na podstawy budzące wątpliwość.

Sąd podzielił opinię organu nadzorczego, że przepisy nie przewidują możliwości zapisu dźwięku w tym konkretnym przypadku, a instalacja monitoringu stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji oraz w pomieszczeniach izby wytrzeźwień w ogólności powinna umożliwiać wyłącznie zapis obrazu.

W ocenie Sądu UODO prawidłowo podniósł, że nie można uznać, iż spełniona została w tym przypadku którakolwiek z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych przewidziana w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lit b) i c) RODO. WSA w uzasadnieniu wskazał, że brak jest racjonalnych powodów, aby uznać nagrywanie dźwięku we wskazanych pomieszczeniach ogólnych jako uzasadnione troską o życie, zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w ośrodku. WSA potwierdził, że utrwalanie dźwięku przez system monitoringu to daleko ingerujący w strefę prywatności środek, którego ustawodawca nie przewidział nawet w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

___

* Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 1341/22.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...