bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz I)

Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz I)

Dodano: 2016-10-10
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W raporcie opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2016 r. „Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2011 – 2016” obejmującym wybrane obszary działalności KNF i Urzędu KNF zamieszczono m.in. informacje o najistotniejszych z systemowego punktu widzenia pracach i postulatach legislacyjnych, w których uczestniczył Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazano również akty prawa unijnego, nad implementacją których prowadzono prace w UKNF. Przedstawiono także rozporządzenia, w odniesieniu do których prowadzono prace mające na celu dostosowanie prawa polskiego.

  • Założenia do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (następnie projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), w efekcie czego uchwalono ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Celem przedmiotowych założeń przygotowanych w Ministerstwie Finansów była implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/139/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), wprowadzającej nowe zasady w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń, oparte nie tylko na kryteriach ilościowych, ale również kryteriach jakościowych. Dodatkowo dyrektywa ta przewiduje wprowadzenie systemu nadzoru opartego na badaniu ryzyka, znacząco zmienia model nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi.
    Jednym z najważniejszych postulatów legislacyjnych organu nadzoru zgłaszanych w ramach prac nad projektem ustawy było wzmocnienie pozycji ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek. Organ nadzoru uznał, że wobec powszechności stosowania konstrukcji ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności w formie grupowej) w obrocie gospodarczym, przy jednoczesnej szczątkowej regulacji tej instytucji w Kodeksie cywilnym, konieczne są regulacje prawne wzmacniające pozycję prawną ubezpieczonego, jako beneficjenta ochrony ubezpieczeniowej, który jednocześnie nie jest stroną umowy ubezpieczenia. Zasadniczy zrąb propozycji legislacyjnych zawarto w piśmie z dnia 20 lutego 2012 r. skierowanym do Ministra Finansów w związku z pracami nad projektem. Propozycje te przynajmniej częściowo zostały uwzględnione w uchwalonej w dniu 11 września 2015 r. ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ponadto w tejże ustawie zawarto również szereg innych rozwiązań postulowanych przez organ nadzoru, zarówno bezpośrednio chroniących interesy klientów zakładów ubezpieczeń, jak również wzmacniających system ochrony klientów w sposób pośredni.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...