bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Raport: klauzule abuzywne (marzec 2016)

Raport: klauzule abuzywne (marzec 2016)

Dodano: 2016-04-14
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W marcu rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiększył się o 29 nowych klauzul abuzywnych. Aktualnie w rejestrze znajduje się 6356 klauzul, w tym 1267 dotyczy handlu elektronicznego, a 355 sprzedaży konsumenckiej.

Spośród 29 nowych niedozwolonych zapisów umownych do kategorii „Handel elektroniczny” wpisano aż 15, w kategorii „Sprzedaż konsumencka” pojawiły się jedynie 2 klauzule. Także o 2 klauzule zwiększyła się kategoria „Usługi bankowe” i o 3 „Usługi finansowe”. Rejestr niestety może w najbliższym czasie znacznie się powiększyć. Od dnia 17 kwietnia Urząd planuje kontrole przedsiębiorców w związku z wejściem w życie tego dnia zmienionej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Organ będzie w szczególności badał abuzywność zapisów zawartych w regulaminach internetowych.

Klauzule abuzywne pojawiające się z obszaru usług:

 • „Postanowienia końcowe 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego” wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 32065/13 (klauzula nr 6301)
   
 • „Kasa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody o jakich mowa w ust. 1 uważa się: (…) 3) zmianę zasad i warunków świadczenia usług, a w szczególności rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów i usług, rezygnacji lub zmiany dotychczas oferowanych produktów lub usług mających wpływ na udzielenie lub obsługę pożyczek/kredytów”; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt XVII AmC 1274/13 (klauzula nr 6325)
   
 • „W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w braku odmiennego oświadczenia Pożyczkobiorcy złożonego po dokonaniu wcześniejszej spłaty pożyczki w całości, ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do ubezpieczenia grupowego będzie kontynuowana”; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt XVII AmC 1274/13 (klauzula nr 6326)
   
 • „SKOK uprawniony jest do zmiany wysokości pobieranych opłat i prowizji w następujących przypadkach:
  a) wzrostu wskaźników (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS,     
  b) wzrostu cen energii,  
  c) wzrostu cen usług pocztowych i telekomunikacyjnych, z których korzysta SKOK przy wykonywaniu czynności oraz w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów”; wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 1841/14 (klauzula nr 6327)
   
 • „Koszty windykacji obejmujące: działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności Banku wynikających z Umowy kredytu/pożyczki, inne aniżeli określone w Sekcji II pkt 7 – według kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 15% kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu Umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej”; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 6315/12 (klauzula nr 6348)
   
 • „(1) W przypadku wystąpienia zadłużenia w spłacie należności wynikających z Umowy zawartej z Bankiem, Bank może prowadzić działania windykacyjne – jako działania własne lub zlecone zewnętrznej firmie windykacyjnej. (…). W przypadku działań prowadzonych przez zewnętrzną firmę windykacyjną opłaty obciążające KREDYTOBIORCĘ/POŻYCZKOBIORCĘ w związku z windykacją należności dla pojedynczej Umowy nie mogą przekroczyć 15 kwoty wymagalnej należności Banku z tytułu zleconej do windykacji firmie windykacyjnej Umowy”; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lipca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 6315/12 (klauzula nr 6349).

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...