bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
​PZU zwiększa sprzedaż i obniża koszty w I kwartale 2016 r.

​PZU zwiększa sprzedaż i obniża koszty w I kwartale 2016 r.

Dodano: 2016-05-12
Grupa PZU w I kw. 2016 r. zebrała 4 800,6 mln zł składki brutto tj. 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Szczególnie widoczny był 29,5% wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz 20,0% wzrost składki w segmencie klienta masowego. Jednocześnie Grupa zredukowała o 7,5% koszty administracyjne dla działalności ubezpieczeniowej w Polsce oraz o 2,8% koszty administracyjne spółek ubezpieczeniowych przejętych w 2014. Zysk netto Grupy wyniósł 536,5 mln zł wobec 941,3 mln w 2015 roku.
 

„W I kwartale 2016 roku udało nam się utrzymać wysoką dyscyplinę kosztową. W rezultacie wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,2%, a dla zagranicznych o 1,7 p.p. r/r do wartości 12,1%” – mówi Sebastian Klimek, CFO PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały następujące elementy:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (+272 433 tys. zł) w efekcie wzrostu średniej składki;
 • wyższa marża operacyjna w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (18% – wzrost +3,3 p.p. r/r) związana głównie z niższą szkodowością produktów ochronnych na skutek spadku częstości zgonów;
 • pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (-190 863 tys. zł) związane głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach rolnych w efekcie wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (ujemne skutki przezimowań) – jednorazowy efekt w ubezpieczeniach rolnych odszkodowania wyższe niż średnia z ostatnich 3 lat o 213 826 tys. zł;
 • niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej (z wyłączeniem działalności bankowej) związany ze spadkiem wyceny instrumentów kapitałowych oraz efektem roku poprzedniego w postaci wysokich dodatnich różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. W wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 42 mld zł, a udziały niekontrolujące o 2,3 mld zł (stan na 31 marca 2016 roku). W pierwszym kwartale br. w segmencie bankowym zanotowano zysk z działalności operacyjnej na poziomie 106 261 tys. zł. Jednocześnie z uwagi na posiadanie przez Grupę PZU 29,22% udziałów w kapitale banku do wyniku z działalności operacyjnej przypisanego jednostce dominującej segment bankowy kontrybuował kwotą 31 049 tys. zł.

 

Składki przypisane brutto w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku wyniosły 4 800 604 tys. zł wobec 4 680 827 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+2,6%). Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim:

 • ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego oraz korporacyjnego – głównie w związku ze wzrostem średniej składki;
 • składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego);
 • zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Powyższe wzrosty zostały częściowo zniwelowane przez spadki składki przypisanej w:

 • produktach unit-linked w kanale bancassurance oraz produktach indywidualnych inwestycyjnych;
 • ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego – w analogicznym okresie 2015 roku pozyskanie wieloletniego kontraktu dla jednego z kluczowych klientów segmentu.

 

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3 066 628 tys. zł i ukształtowały się na zbliżonym poziomie do I kwartału roku poprzedniego. Na zmianę kategorii odszkodowań i świadczeń netto wpłynęły:

 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych jako efekt wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury;
 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych 
  w segmencie klienta masowego, głównie jako efekt wzrostu średniej wypłaty oraz wyższej dynamiki szkód zgłoszonych;
 • spadek rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związany z ujemnym wynikiem inwestycyjnym oraz niższa sprzedaż w produktach typu unit-linked w kanale bancassurance.

 

Koszty akwizycji w I kwartale 2016 roku wzrosły o 64 204 tys. zł (+11,6%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wzrostu sprzedaży w prowizyjnych kanałach dystrybucji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Wzrost kosztów administracyjnych o 211 484 tys. zł (+51,8%) w głównej mierze wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 242 509 tys. zł.

Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej- spadek kosztów administracyjnych o 26 933 tys. zł.

 

Według wstępnych danych współczynnik pokrycia grupowego kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi wg. Solvency II na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 309,83%. Taki poziom kapitałów powinien pozwolić na realizację bardzo ambitnych planów rozwojowych zasygnalizowanych przez Zarząd przy okazji prezentacji wyników za rok 2015.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...