bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
​PZU zwiększa sprzedaż i obniża koszty w I kwartale 2016 r.

​PZU zwiększa sprzedaż i obniża koszty w I kwartale 2016 r.

Dodano: 2016-05-12
Grupa PZU w I kw. 2016 r. zebrała 4 800,6 mln zł składki brutto tj. 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Szczególnie widoczny był 29,5% wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz 20,0% wzrost składki w segmencie klienta masowego. Jednocześnie Grupa zredukowała o 7,5% koszty administracyjne dla działalności ubezpieczeniowej w Polsce oraz o 2,8% koszty administracyjne spółek ubezpieczeniowych przejętych w 2014. Zysk netto Grupy wyniósł 536,5 mln zł wobec 941,3 mln w 2015 roku.
 

„W I kwartale 2016 roku udało nam się utrzymać wysoką dyscyplinę kosztową. W rezultacie wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,2%, a dla zagranicznych o 1,7 p.p. r/r do wartości 12,1%” – mówi Sebastian Klimek, CFO PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały następujące elementy:

 • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego (+272 433 tys. zł) w efekcie wzrostu średniej składki;
 • wyższa marża operacyjna w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (18% – wzrost +3,3 p.p. r/r) związana głównie z niższą szkodowością produktów ochronnych na skutek spadku częstości zgonów;
 • pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (-190 863 tys. zł) związane głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach rolnych w efekcie wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (ujemne skutki przezimowań) – jednorazowy efekt w ubezpieczeniach rolnych odszkodowania wyższe niż średnia z ostatnich 3 lat o 213 826 tys. zł;
 • niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej (z wyłączeniem działalności bankowej) związany ze spadkiem wyceny instrumentów kapitałowych oraz efektem roku poprzedniego w postaci wysokich dodatnich różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. W wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 42 mld zł, a udziały niekontrolujące o 2,3 mld zł (stan na 31 marca 2016 roku). W pierwszym kwartale br. w segmencie bankowym zanotowano zysk z działalności operacyjnej na poziomie 106 261 tys. zł. Jednocześnie z uwagi na posiadanie przez Grupę PZU 29,22% udziałów w kapitale banku do wyniku z działalności operacyjnej przypisanego jednostce dominującej segment bankowy kontrybuował kwotą 31 049 tys. zł.

 

Składki przypisane brutto w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku wyniosły 4 800 604 tys. zł wobec 4 680 827 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+2,6%). Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim:

 • ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego oraz korporacyjnego – głównie w związku ze wzrostem średniej składki;
 • składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego);
 • zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Powyższe wzrosty zostały częściowo zniwelowane przez spadki składki przypisanej w:

 • produktach unit-linked w kanale bancassurance oraz produktach indywidualnych inwestycyjnych;
 • ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego – w analogicznym okresie 2015 roku pozyskanie wieloletniego kontraktu dla jednego z kluczowych klientów segmentu.

 

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3 066 628 tys. zł i ukształtowały się na zbliżonym poziomie do I kwartału roku poprzedniego. Na zmianę kategorii odszkodowań i świadczeń netto wpłynęły:

 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych jako efekt wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury;
 • wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych 
  w segmencie klienta masowego, głównie jako efekt wzrostu średniej wypłaty oraz wyższej dynamiki szkód zgłoszonych;
 • spadek rezerw techniczno-ubezpieczeniowych związany z ujemnym wynikiem inwestycyjnym oraz niższa sprzedaż w produktach typu unit-linked w kanale bancassurance.

 

Koszty akwizycji w I kwartale 2016 roku wzrosły o 64 204 tys. zł (+11,6%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wzrostu sprzedaży w prowizyjnych kanałach dystrybucji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Wzrost kosztów administracyjnych o 211 484 tys. zł (+51,8%) w głównej mierze wynikał z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 242 509 tys. zł.

Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej- spadek kosztów administracyjnych o 26 933 tys. zł.

 

Według wstępnych danych współczynnik pokrycia grupowego kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi wg. Solvency II na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 309,83%. Taki poziom kapitałów powinien pozwolić na realizację bardzo ambitnych planów rozwojowych zasygnalizowanych przez Zarząd przy okazji prezentacji wyników za rok 2015.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...