bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna

Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna

Dodano: 2016-06-07
Publikator: Sąd Okręgowy w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt VII Pa 6/16) orzekł, że nienależyte wykonywanie obowiązków nie uzasadnia zwolnienia z pracy.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła grafika zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony w spółce zajmującej się sprzedażą internetową. Do obowiązków powoda należało wykonanie zdjęć produktów, umieszczenie ich na stronie oraz właściwe opisanie.

W momencie zatrudnienia powód przedłożył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności i wskazał, że wynika ona z choroby nowotworowej. Ponadto cierpiał on na dysgrafię i dysortografię ale o tych problemach nie informował pracodawcy. W trakcie wykonywanej pracy popełniał dużo pomyłek w opisach produktów na stronie internetowej. Pracodawca zwracał mu swoje uwagi na bieżąco, prosząc o poprawianie błędów. Pod koniec roku 2014 pozwany zamontował w swojej firmie system komputerowy do monitorowania pracy pracowników. Z jego zapisów wynikało, że powód ma wydajność na poziomie 15-30 %, w sytuacji gdy u innych pracowników wynosiła ona 90%.

Pozwany wezwał powoda na rozmowę, w czasie której mówił o niewłaściwym wykorzystywaniu przez niego czasu pracy. Udzielił mu wówczas 3 dni urlopu, aby powód zastanowił się, czy chce dalej pracować i żeby przemyślał sobie „sens pracy”. Mężczyzna po powrocie do pracy otrzymał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę w dokumencie pracodawca wskazał nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych. Nikt nie rozmawiał z powodem tego dnia na temat przyczyn zwolnienia i nie tłumaczył mu, jakie konkretnie obowiązki naruszył pracownik.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...