bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione od podatku VAT

Prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione od podatku VAT

Dodano: 2016-06-01
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1596/15) orzekł, że prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki z o.o. W ramach swojej działalności prowadziła ona ewidencję rejestru ubezpieczonych, tj. rejestrowała m. in. składki i polisy ubezpieczonych, zbierała dane potrzebne do zestawień sprawozdawczych. Za powyższe usługi pobierała opłaty. Spółka uważała, że nie powinna była doliczać do ceny za usługę podatku VAT. Argumentowała to spełnieniem warunków zawartych w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnienie od podatku stosuje się do świadczenia usługi stanowiącej element usługi: ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej i pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczonej przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, jeśli element ten sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia jednej z powyższych usług zwolnionej z podatku VAT.

Zdaniem spółki, prowadzenie rejestru ubezpieczonych można uznać za usługę stanowiącą odrębną całość, gdyż można ją zlecić podmiotowi trzeciemu. Natomiast spełnienie warunku właściwości (specyfiki) i niezbędności dla realizacji usługi ubezpieczeniowej wynika z faktu, że bez świadczenia usługi prowadzenia ewidencji ubezpieczonych nie byłoby możliwe chociażby ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z argumentacją spółki. Stwierdził, że czynności wykonywane przez spółkę należy uznać za należące do zakresu obsługi księgowej i informatycznej. Ponadto, prowadzenie i udostępnianie rejestrów nie jest realizowane wyłącznie dla usług ubezpieczeniowych, ale może być świadczone także w innych dziedzinach działalności gospodarczej, np. bankowości lub innym obszarze sektora finansowego. Jego zdaniem, prowadzenie rejestrów ma na celu usprawnienie prowadzenia głównej działalności usługowej i nie należy ich traktować jako czynności koniecznych i niezbędnych do realizacji danej usługi.

Sprawa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej. Sąd stwierdził, że usługa prowadzona przez skarżącą spółkę nie spełniała warunków zawartych w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem spółka powinna była do ceny swojej usługi doliczać podatek VAT. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że spółka spełniała pierwszą przesłankę o odrębnym charakterze usługi, natomiast nie można tego było potwierdzić w przypadku pozostałych dwóch przesłanek (o niezbędności oraz specyfiki dla usługi ubezpieczeniowej). Ponadto, WSA stwierdził, że argumentacja spółki jest sprzeczna z zasadą wąskiej wykładni prawa podatkowego odnośnie zwolnień od podatku jako odstępstwa od powszechności opodatkowania.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...