bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Prokuratorzy będą ścigali cyberprzestępców

Prokuratorzy będą ścigali cyberprzestępców

Dodano: 2016-05-11

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w zarządzeniu w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej z dnia 29 kwietnia 2016 r. określił nowe zadania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Wynika z niego, że do kompetencji ww. departamentu będzie należeć m. in. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej, w tym o zakresie transgranicznym i przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (tzw. cyberprzestępczość zorganizowana). Ponadto, departament będzie również odpowiadał za postępowania przygotowawcze prowadzone przez Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Prokurator dokonał także rozszerzenia kompetencji i zadań w prokuraturach regionalnych. Powierzono im prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących cyberprzestępczości o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 1 000 000 złotych (art. 115 § 6 kodeksu karnego) koordynatorom do spraw cyberprzestępczości.

Natomiast prokuratury okręgowe będą mogły wydzielać jednostki do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 200 000 złotych (art. 115 § 5 kodeksu karnego).

W przypadku, gdy w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone ww. działy, prokurator regionalny lub okręgowy może przekazać prowadzenie i nadzorowanie tych spraw jednemu lub kilku prokuratorom.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...