bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Projekt ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich

Projekt ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich

Dodano: 2016-04-11
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (Alternative Dispute Resolution). Zgodnie z Dyrektywą, państwa członkowskie zobowiązane były do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy o ADR najpóźniej do dnia 9 lipca 2015 r.

Projekt UOKiK powstał niedawno. Określa zasady pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami ze wszystkich krajów UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Polsce w drodze mediacji lub przez sądy polubowne.

Projekt zakłada, że w przeciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych regulacji powstaną podmioty odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów, które nie zostały rozwiązane na drodze procedur reklamacyjnych. Do tych podmiotów należą już istniejące instytucje, takie jak Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Rzecznik Finansowy.

Projekt umożliwia także utworzenie np. przez organizacje branżowe innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia mediacji i arbitrażu. Instytucje te powinny spełniać określone w ustawie kryteria i być wpisane do rejestru prowadzonego przez UOKiK.

Projekt przewiduje, że mediacja lub arbitraż ma trwać maksymalnie 90 dni. Ponadto, odmowa przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy sprawa wykracza poza kategorie sporów, którymi zajmuje się dany podmiot, gdy wnioskodawca nie podjął wcześniej próby bezpośredniego załatwienia sprawy, lub gdy spór jest błahy i służy tylko spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony.

Konsument będzie mógł przystąpić do mediacji co do zasady bez ponoszenia opłat, chociaż będzie możliwe obciążenie wnioskujących np. kosztami powołania biegłego. Jednak wysokość należności nie powinna stanowić dla konsumenta zbytniego kosztu, który przesądziłby o rezygnacji z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

Projekt reguluje kwestię obligatoryjności korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców. Dla niektórych z nich będzie to dobrowolne. Jednak wszyscy przedsiębiorcy będą musieli poinformować klientów o tym, która instytucja odpowiada za rozwiązanie danego sporu. Będą mogli to uczynić za pośrednictwem umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej lub w ogólnych warunkach umów zawieranych z klientami.

Projekt wprowadzi też zmiany do przepisów innych aktów prawnych. Zmianie ulegną m. in. regulacje Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nowymi zapisami, że zgoda konsumenta na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny będzie udzielona wyłącznie po powstaniu sporu i tylko w formie pisemnej. UOKiK chce, aby konsument był świadomy charakteru wiążącego orzeczenie sądu polubownego.

Pliki do pobrania

dyrektywa_o_adr_2013_11_ue.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...