bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. egzaminu dla OFWCA

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. egzaminu dla OFWCA

Dodano: 2020-04-14

W okresie epidemii egzaminy dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych i czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji będą mogły być przeprowadzane na odległość.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń czynności agencyjne, czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, które zdały egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji. Szczegółowy tryb oraz wymogi dotyczące przeprowadzenia egzaminu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń.

Wobec wprowadzenia od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przeprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń egzaminów agencyjnych, w wymaganej obecnie formie, stało się niemożliwe. Dlatego też, w dniu 8 kwietnia 2020 r. przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (zwany dalej: „projektem”), mający na celu zapewnienie możliwości zorganizowania egzaminu i przystąpienia do egzaminu wszystkim zainteresowanym w trybie zdalnym.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie m.in. następujących zmian:

  • dodanie § 8a wskazującego, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, bez konieczności osobistego udziału zdającego i przeprowadzania go w jednostkowo skonkretyzowanym miejscu, pod warunkiem zapewnienia potwierdzenia przed egzaminem tożsamości zdających i samodzielności pracy zdających; 
  • wyłączenie możliwości wspólnego przeprowadzania egzaminów przez kilka zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji, oraz
  • wyłączenie możliwości obserwacji egzaminu przez pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, zakład ubezpieczeń zobowiązany będzie powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu o zamiarze przeprowadzenia go w trybie teleinformatycznym, dacie jego przeprowadzenia oraz imionach i nazwiskach osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej. Egzamin w trybie zdalnym może być przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, składającą się z co najmniej 1 osoby powołanej przez zarząd zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji.

Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji zobowiązany będzie także w terminie 7 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia pierwszego egzaminu w trybie teleinformatycznym, a w przypadku późniejszych zmian w tym zakresie – w terminie co najmniej 3 dni przed kolejnym egzaminem, do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o funkcjonalnościach wykorzystywanego systemu teleinformatycznego w zakresie:

  • obowiązku zapewnienia skutecznej identyfikacji osób zdających egzamin,
  • samodzielności ich pracy,
  • przestrzegania czasu przewidzianego na egzamin, oraz
  • adresu strony internetowej, przy pomocy której zamierza przeprowadzić egzamin.

Wprowadzone w projekcie zmiany przewidują również, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, wydaje osobie, która zdała egzamin, w formie pisemnej albo elektronicznej, zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo powiadamia osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi ona na to zgodę, na innym trwałym nośniku, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.

Projekt zakłada także możliwość innego niż pisemny trybu odwoławczego od wyników egzaminu tj. np. w formie elektronicznej.

Rozwiązania przedstawione w projekcie będzie mieć zastosowanie wyłącznie czasowe, w szczególnie określonych sytuacjach, tj. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

Proponuje się, by zmienione rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, aby maksymalnie skrócić okres vacatio legis. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania, jednakże projektodawca przekazując projekt do konsultacji określił bardzo krótki termin na uzgodnienia i konsultacje publiczne, podkreślając, że jest to spowodowane pilną koniecznością wejścia w życie rozporządzenia, z uwagi ograniczenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na krajową branżę ubezpieczeniową.

Pełna treść projektu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12332454/katalog/12678390#12678390

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...