bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Projekt Rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Dodano: 2021-12-30

Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o przedmiocie projektowanych Rekomendacji organu nadzoru w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

17 grudnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) przekazała do konsultacji publicznych projekt Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (dalej: „Rekomendacje”). Nowy dokument ma zastąpić obecnie obowiązujące Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 2014 r. (dalej: „Wytyczne”).

Dokument zawiera 25 Rekomendacji. Organ nadzoru uwzględnił w nich wymagania wynikające wprost z przepisów prawa, orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń oraz z oczekiwań organu nadzoru w stosunku do zakładów ubezpieczeń w zakresie organizacji i zarządzania procesem likwidacji szkód. Rekomendacje obejmują istotne obszary uregulowane dotychczas w Wytycznych, takie jak terminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie świadczeń z zachowaniem zasady pełnego odszkodowania czy respektowanie obowiązków informacyjnych wobec uprawnionych. Dodatkowo, w projekcie Rekomendacji uwzględniono także nowe kwestie, co do których w ocenie KNF zasadne jest wskazanie właściwej praktyki postępowania. Te nowe obszary to organizowanie przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody w ramach tzw. kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej, oferowanie poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego, zwrot kosztów sporządzania ekspertyz i zawieranie ugód.

Wśród zaleceń KNF dotyczących kompleksowej usługi likwidacji szkody komunikacyjnej wskazano obowiązek zakładu ubezpieczeń poinformowania uprawnionego o planowanym rozpoczęciu oraz czasie naprawy oraz zapewnienia transportu uszkodzonego pojazdu do warsztatu. Ponadto, zgodnie z projektem Rekomendacji ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego na czas naprawy, a także zwrócenia naprawionego pojazdu w sposób i w miejscu uzgodnionymi z uprawnionym. W projekcie Rekomendacji uregulowano także obowiązek informacyjny o naprawie wobec uprawnionego obejmujący m.in. nazwę/firmę warsztatu wraz z danymi kontaktowymi, liczbę oraz rodzaj operacji wykonanych w ramach naprawy, wykaz części, które podlegały naprawie lub wymianie, ze wskazaniem klasy jakości, producenta i dostawcy.

W projekcie Rekomendacji znajdują się także szczegółowe wytyczne organu nadzoru dotyczące oferowania uprawnionym pojazdów zastępczych na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub czas niezbędny do zakupu innego pojazdu. KNF wskazała co powinna obejmować propozycja najmu pojazdu zastępczego, a także w jakiej formie powinna zostać złożona.

Z Rekomendacji dotyczącej sporządzania ekspertyz wynika, że w ocenie KNF odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów powinna obejmować zwrot uzasadnionych wydatków z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez osobę trzecią, o ile sporządzenie takiej ekspertyzy było niezbędne do efektywnego dochodzenia świadczenia.

Organ nadzoru oczekuje, że standardy wskazane w Rekomendacjach będą zaimplementowane przez wszystkie nadzorowane zakłady ubezpieczeń nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Projekt został przekazany do konsultacji m.in. zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W konsultacjach publicznych mogą wziąć udział także inne zainteresowane podmioty. Konsultacje publiczne będą trwać do 21 lutego 2022 r.

Z pełną treścią projektu Rekomendacji można zapoznać się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje_LSK_projekt_76283.pdf

Rekomendacja CZTR:

Zachęcamy wszystkich ubezpieczycieli do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych i monitorowania postępu prac nad Rekomendacjami.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...