bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Dodano: 2022-07-01

Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o głównych założeniach projektu nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

28 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Dokument ma zastąpić obecnie obowiązującą Rekomendację U z 2014 r. Jednocześnie ogłoszono konsultacje publiczne w sprawie projektu.

Rekomendacje zawarte w projekcie skierowane są do banków krajowych, oddziałów banków krajowych znajdujących się poza granicami Polski, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), a także oddziałów instytucji kredytowych. Co istotne, projekt zakłada różny zakres zastosowania poszczególnych zaleceń do SKOK w zależności od rozmiaru działalności. Do najmniejszych SKOK, tj. o sumie bilansowej mniejszej niż 50 mln zł oraz o liczbie członków poniżej 10 tys., odnoszą się bezpośrednio rekomendacje główne. W zakresie objętym rekomendacjami szczegółowymi SKOK mogą wprowadzić własne rozwiązania. Rozwiązania te muszą zapewniać realizację celów określonych w poszczególnych rekomendacjach.

Rodzaje zagadnień, do których odnosi się projekt Rekomendacji są takie same, jak w dotychczas obowiązującym dokumencie. Rozbudowano słowniczek pojęć używanych w rekomendacjach, dodając m.in. definicje występujące w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. W projekcie podkreślono konieczność odpowiedniej identyfikacji i zarządzania ryzykiem w zakresie bancassurance.

Uwagę zwraca większy nacisk położony przez KNF na wymóg sporządzania wszelkich wewnętrznych procedur obowiązujących w podmiotach zobowiązanych w formie pisemnej. Projekt przewiduje również więcej zaleceń odnoszących się do różnych procedur wewnętrznych, dotyczących np. procesu obsługi klientów. Mowa chociażby o pisemnej procedurze określającej sposób informowania klientów o oferowanych produktach ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. W projekcie podkreślono również obowiązek merytorycznego przygotowania osób wykonujących czynności bancassurance. Zalecane jest m.in. określenie zasad dotyczących odbywania szkoleń w celu zagwarantowania wysokiego poziomu profesjonalizmu i kompetencji takich osób.

Co ciekawe, w projekcie KNF posłużyła się sformułowaniem zaczerpniętym z art. 7 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a mianowicie, „najlepiej pojętym interesem klientów”. Zgodnie z projektem, wynagrodzenie należne jednostce (tj. bankowi, SKOK) oraz osobom, przy pomocy których jednostka wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, powinno być ustalane w taki sposób, aby nie był sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu trwają do 29 lipca br.

 

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...