bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prawo UE: wejście w życie przepisów przeciwdziałających nadużyciom na rynku kapitałowym

Prawo UE: wejście w życie przepisów przeciwdziałających nadużyciom na rynku kapitałowym

Dodano: 2016-08-01

Z dniem 3 lipca w życie weszły przepisy mające na celu zwiększenie ochrony inwestorów oraz zaufania do rynków finansowych UE poprzez przeciwdziałanie występującym na rynkach kapitałowych nadużyciom. Na nową legislację, która w sposób istotny zmienia otoczenia regulacyjne spółek publicznych składa się:

 • Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz akty wykonawcze do niego,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

W ramach nowych uregulowań znalazły się:

 1. wprowadzenie nowego reżimu funkcjonowania informacji poufnych wraz ze stworzeniem jednolitej definicji informacji poufnej;
 2. szersze obowiązki w zakresie raportowania transakcji instrumentami finansowymi nałożone na członków organów spółki oraz osoby z nimi związane;
 3. zakaz stosowania prowadzących do nadużyć strategii realizowanych za pomocą transakcji wysokich częstotliwości;
 4. objęcie przepisami również nadużyć na alternatywnych systemach obrotu oraz maklerskich platformach kojarzenia ofert;
 5. wprowadzenie zakazu nadużyć zarówno na rynkach towarowych, jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych, oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego;
 6. możliwość nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15% obrotów w przypadku przedsiębiorstw (państwa członkowskie będą mogły dodatkowo podjąć decyzję o podwyższeniu tych minimalnych stawek).

Ponadto, w zakresie sankcji karnych za nadużycia na rynku kapitałowym omawiane przepisy przewidują:

 1. wprowadzenie wspólnych dla całej Unii Europejskiej definicji przestępstw rynkowych,  takich jak np. wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji czy manipulacje na rynku; 
 2. wprowadzenie jednolitych sankcji karnych, w tym kar grzywny oraz kar pozbawienia wolności;
 3. odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach nowego reżimu funkcjonowania informacji poufnych w spółkach publicznych, zakres obowiązków raportowych będzie ściśle związany z definicją informacji poufnej, a spółki będą zobowiązane dokonać oceny czy dane zdarzenie mieści się w ramach zakresu definicji i w konsekwencji podlega obowiązkowi publikacji. Obecnie obowiązek publikacji był ściśle związany z wystąpieniem jednego z enumeratywnie wymienionych zdarzeń – choć dodatkowo, przepisy zobowiązywały do upublicznienia również wtedy gdy dane zdarzenie, choć nie zostało ujęte w katalogu to mieściło się w zakresie definicji informacji poufnej zawartej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Rozporządzenie MAR jest bezpośrednio skuteczne, a więc obowiązuje bez potrzeby jego implementacji do krajowego porządku prawnego.

Z kolei termin implementacji postanowień Dyrektywy MAD II upłynął bezskutecznie 3 lipca 2016 r. a polski ustawodawca nie dokonał dotychczas 

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...