bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prawo Pracy: Jakie są konsekwencje zaniechania terminu uiszczeniu kosztu płacy osoby niepełnosprawnej?

Prawo Pracy: Jakie są konsekwencje zaniechania terminu uiszczeniu kosztu płacy osoby niepełnosprawnej?

Dodano: 2016-03-11

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w oficjalnym stanowisku uznało, że jeśli pracodawca spóźnił się z uiszczeniem którejkolwiek ze składek od wynagrodzenia pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, nie przysługuje mu dofinansowanie do jego pensji.

Wród przedsiębiorców pojawiły się pogłoski, że jeśli przekroczą termin opłacenia jednego z elementów kosztu płacy, to mimo wszystko mogą się ubiegać o dopłaty do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Z tego powodu Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych postanowiła wystąpić do BON z pytaniem o wyjaśnienie sytuacji, w której zakład pracy terminowo przekazał wynagrodzenie oraz opłacił podatek i składki: emerytalną, rentową i wypadkową, natomiast spóźnił się z należnością na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W odpowiedzi Biuro tłumaczyło, że koszty płacy są wykazywane w poz. 52 druku INF-D-P, który składa się, gdy dany przedsiębiorca chce uzyskać dopłaty do wynagrodzenia dla niepełnosprawnego pracownika. Z kolei listę składników, które się do nich zalicza, zawiera art. 2 pkt 4a Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: Ustawa). Zgodnie z nim, koszty płacy należy rozumieć jako łączne wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na FP i FGŚP, które podlegają sfinansowaniu przez pracodawcę. Ponadto, art. 26a ust. 1a1 Ustawy przewiduje, że miesięczne dofinansowanie do pensji nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. A więc, pracodawca, który przekroczył wspomniany margines opóźnienia, a dotyczył on któregokolwiek ze składników kosztów płacy, musi w poz. 52 druku INF–D-P wykazać wartość 0, co oznacza, że w efekcie nie może liczyć na otrzymanie dofinansowania.

 

Źródło: Michalina Topolewska, „Całe koszty płacy trzeba uiszczać terminowo“, Dziennik Gazeta Prawna

 

 

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...