bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Pracownik tymczasowy wniesie pozew w miejscu wykonywania pracy

Pracownik tymczasowy wniesie pozew w miejscu wykonywania pracy

Dodano: 2017-03-28

W dniu 22 marca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodną z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa jest niemożność wytoczenia powództwa przez pracownika tymczasowego przed sądem, w którego okręgu taka praca tymczasowa była, jest lub miała być wykonywana.

Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika.

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o Kodeks pracy mają prawo, zgodnie z art. 461 §1 kpc, wytoczyć powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Trybunał Konstytucyjny ocenił, że art. 24 ustawy może stanowić ograniczenie dostępu do sądu poprzez konstytucyjnie nierówne potraktowanie pracowników tymczasowych oraz pozostałych.

Zdaniem Trybunału, zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony pracy, państwo ma obowiązek stwarzania gwarancji ochrony pracowników. Jedną z nich jest zaś zapewnienie przez ustawodawcę prawa do rozpoznania sprawy dotyczącej roszczeń pracowników, w tym pracowników tymczasowych, przez właściwy sąd tj. taki, który byłby ze względu na charakter sprawy „najbardziej odpowiedni” do przeprowadzenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia.

Zdaniem Trybunału, taką gwarancją ochrony pracowników może być m.in. przyjęcie właściwości przemiennej w sprawach z zakresu prawa pracy tj. takiej z jakiej mogą skorzystać pracownicy „kodeksowi”.

Dla pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych oznaczać to będzie zatem, że nie będą oni mogli wnosić o przeniesienie sprawy do sądu właściwego z uwagi na swoją siedzibę. Ponadto, pracodawcy nie mogą określić takiej właściwości np. w umowie o pracę, niezależnie od rodzaju zatrudnienia pracownika. W orzecznictwie dominuje bowiem pogląd, że w sprawach z zakresu prawa pracy strony nie mogą skorzystać z art. 46 §1 kpc tj. nie mogą umówić się na piśmie (np. w umowie o pracę) o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego.

Przeniesienie sprawy możliwe będzie jedynie za zgodą pracownika, gdy strony zgodnie wniosą o rozpoznanie sprawy przez inny sąd równorzędny, jeżeli przemawiają za tym względy celowości, zgodnie z art. 461 §3 kpc. Takie rozwiązanie oznacza zatem możliwość zawarcia swoistej umowy o właściwość sądu dopiero po powstaniu sporu, i to pod kontrolą sądu.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które zakładają uchylenie komentowanego przepisu.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...