bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Praca zdalna w kodeksie pracy – jakie zmiany?

Praca zdalna w kodeksie pracy – jakie zmiany?

Dodano: 2022-12-05
Publikator: Legal Flash

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej. Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku. Sejm przewiduje vacatio legis w wymiarze dwóch miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jakie zmiany nas czekają? Ustawodawca zaznacza, że zmiany w Kodeksie pracy w głównej mierze będą oparte na porozumieniach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Porozumienia będą mogły być zawierane w każdym momencie zarówno przy zatrudnieniu, jak i w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik będzie miał liczne oświadczenia do podpisania, a pracodawca wiele nowych obowiązków.

  1. Praca zdalna w firmie = obowiązek sporządzenia zasad jej wykonywania. Pracodawca będzie zobowiązany do określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Zasady muszą zostać zawarte  w porozumieniu pracodawca – zakładowa organizacja związkowa lub w regulaminie (jeśli nie doszło do porozumienia lub zakładowe organizacje związkowe nie działają u pracodawcy).
  2. Brak możliwości odmowy pracy zdalnie. Rodzicowi dziecka do czwartego roku życia, kobiecie w ciąży, rodzicowi i opiekunowi, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie przysługuje możliwość pracy zdalnej, a pracodawca (co do zasady) nie może odmówić. Wskazane bez względu na fakt czy dany pracodawca wdrożył pracę zdalną w swojej firmie. Jedyny wyjątek to brak możliwości ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  3. Miejsce wykonywania pracy zdalnej. Wskazuje je pracownik, jednakże musi uzgodnić to z pracodawcą.
  4. Stan zagrożenia epidemicznego i okres trzech miesięcy po ustaniu zagrożenia. W tym czasie na polecenie pracodawcy organizowana jest praca zdalna, bez względu na to czy wcześniej została wprowadzona, czy też nie.  
  5. Obowiązki względem pracownika. Jest ich cały szereg. Między innymi pracodawca musi zapewnić pracownikowi zdalnemu narzędzia pracy, niezbędne materiały i urządzenia techniczne do pracy zdalnej. Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (np. energii elektrycznej), jeżeli przewiduje to porozumienie lub wewnętrzny regulamin. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi szkolenia oraz wsparcie techniczne, a także ustalić ewentualne warunki wypłacania ekwiwalentu.
  6. Rezygnacja z pracy zdalnej. Co do zasady, w trakcie trwania pracy zdalnej każda ze stron ma możliwość wiążącej rezygnacji z pracy w takiej formie.
  7. Okazjonalna praca zdalna. Projekt przewiduje, że pracownik będzie mógł zawnioskować o 24 dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym.
  8. Kontrola trzeźwości. Dodatkowo nowelizacja przewiduje możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie miał taką możliwość, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...