bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Posłowie przyjęli prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego

Posłowie przyjęli prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego

Dodano: 2021-06-25

24 czerwca 2021 r. posłowie głosowali nad przyjęciem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Wszyscy posłowie, obecni na głosowaniu, opowiedzieli się za przyjęciem zmian na korzyść członków rodzin  osób ciężko poszkodowanych.

Dzień wcześniej miało miejsce II czytanie projektu, podczas którego zaproponowano poprawkę. Zakładała ona rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o zadośćuczynienie na „osoby najbliższe”. Jednak w toku głosowania posłowie przychylili się do stanowiska Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. W swoim sprawozdaniu z posiedzenia (druk nr 1218-A) Komisja zaproponowała odrzucenie poprawki, polegającej na zastąpieniu wyrazu „najbliższym członkom rodziny” wyrazami „osobom najbliższym”.

W związku z odrzuceniem tej poprawki, posłowie przyjęli projekt ustawy w brzmieniu z druku nr 1218. Zakłada on dodanie art. 4462 w brzmieniu: „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”.

Ponadto, do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się wyżej przytoczony przepis art. 4462 znowelizowanej ustawy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...