bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Polisa ubezpieczeniowa nie musi zawierać określeń użytych w SIWZ

Polisa ubezpieczeniowa nie musi zawierać określeń użytych w SIWZ

Dodano: 2016-03-23
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza

Zamawiający w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg określił warunek, zgodnie z którym wykonawca miał przedłożyć polisę, z której wynikałoby, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeden z wykonawców załączył do oferty polisę wskazującą jako działalność przyjętą do ubezpieczenia roboty związane z budową dróg i autostrad, sprzątanie, działalność usługową związaną z zagospodarowaniem zieleni. W ocenie zamawiającego z treści tej polisy nie wynikało, że obejmuje ona również działalność związaną z zimowym utrzymaniem dróg posiadającą kod PKD 81.29.Z. W związku z tym wykluczył wykonawcę z postępowania. Wykonawca wniósł odwołanie na decyzję zamawiającego podnosząc, że zamawiający, określając warunek udziału w postępowaniu, nie posłużył się kodami PKD. Ponadto, zamawiający nie posłużył również się kodami PKD opisując przedmiot zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację wykonawcy. W uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 7 października 2015 r. (KIO 2084/15) Izba podkreśliła, że nie można podważać polisy tylko z tej przyczyny, że w jej treści nie wykorzystano określenia działalności identycznego z określeniem, którym posługuje się zamawiający w danym postępowaniu lub określeń użytych w PKD. KIO słusznie zauważyła, że ubezpieczyciel wystawiając polisę nie ma obowiązku posługiwania się kodami PKD przy określaniu działalności wykonawcy przyjętej do ubezpieczenia. Poza tym, umowa ubezpieczenia OC działalności wykonawcy zazwyczaj nie jest zawierana na potrzeby wyłącznie jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego może nie zawierać określeń tożsamych z tymi, jakich użył zamawiający opisując konkretny przedmiot zamówienia.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...