bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Podsumowanie posiedzenia KNF z dnia 24 marca 2015 r.

Podsumowanie posiedzenia KNF z dnia 24 marca 2015 r.

Dodano: 2015-03-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Na ostatnim posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego zapoznała się z propozycją UKNF, dotyczącą dodatkowych wymogów kapitałowych wobec banków znacząco zaangażowanych w kredyty walutowe.    

W związku z ryzykami związanymi z portfelem kredytów walutowych, w szczególności z wysokim udziałem kredytów o wskaźniku LtV powyżej 100%, oraz przy uwzględnieniu zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, KNF zamierza podjąć działania nakierowane na indywidualne oddziaływanie na wysokość funduszy własnych banków, na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 oraz art. 138a ustawy Prawo bankowe. Do czasu zakończenia procedury związanej z nałożeniem na banki istotnie zaangażowane w kredyty walutowe indywidualnych domiarów kapitałowych, co nastąpi do końca 2015 r., banki te otrzymają w kwietniu 2015 r. indywidualne zalecenia nadzorcze w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r.

KNF zapoznała się także z założeniami wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczących procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Rezerwy te są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Stanowią one nadzwyczaj istotny element pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Wytyczne będą stanowić ramy dla prawidłowej organizacji procesu ich tworzenia oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Wytyczne będą zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów w ramach procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Założenia wytycznych zostaną przekazane do publicznych konsultacji. Docelowo KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną przeprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji do dnia 1 stycznia 2016 r.

Ponadto Komisja na spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim wyszła z propozycją, by środki gromadzone na trzeciofilarowych kontach emerytalnych mogły być uwzględniane jako wkład własny przy kredycie hipotecznym. Zgodnie z intencją KNF-u ma to stanowić zachętę do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.

Mecenas Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI ocenia pomysł jako dobry, zwłaszcza, że wymagany wkład własny z roku na rok będzie coraz wyższy, a zaletą kont IKE i IKZE są ulgi podatkowe. Do tego propozycja wydaje się dobra zarówno dla klienta, jak i dla rynku. Klienci będą mogli w dodatkowy sposób wykorzystać zgromadzone w ten sposób oszczędności, nie rezygnując jednocześnie z oszczędzania na emeryturę. Do banków trafią natomiast bardziej świadomi i wiarygodni klienci. Będzie to też z całą pewnością dobre rozwiązanie dla zakładów ubezpieczeń, bo może zwiększyć zainteresowanie takimi produktami, a jednocześnie zapewni zmniejszenie liczby osób rezygnujących z wcześniej zawartych umów.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...