bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Podkomisja stała ds. instytucji finansowych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2017-10-13

Podkomisja stała ds. instytucji finansowych, pod przewodnictwem posła Janusza Szewczak przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń podczas posiedzenia w dniu 12 października 2017 r.

W trakcie prac dyskutowano przede wszystkim nad poprawkami redakcyjnymi zgłaszanymi przez Biuro Legislacyjne. Z kolei propozycje zgłaszane przez przedstawicieli organizacji branżowych lub organów nadzoru były w większości odrzucane lub kierowane do dalszych prac w komisji.

Wśród najistotniejszy merytorycznych propozycji zmian w projekcie ustawy pojawiła uwaga podniesiona przez Łukasza Zonia, prezesa Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Wskazał on, że wobec ubezpieczonych w umowach ubezpieczeń grupowych, spełnienie obowiązków informacyjnych przez pośredników jest w niektórych przypadkach niemożliwe. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na tę propozycję podkreślił, że definicja klienta obejmuje też ubezpieczających, a zatem obowiązki informacyjne będą spełniane wobec klienta – w przypadku umów ubezpieczenia grupowego będzie to ubezpieczający.

Z kolei poseł Krystyna Skowrońska apelowała, aby w art. 5 ust. 1, zawierającym listę czynności wykonywanych przez dystrybutora ubezpieczeń, po każdym podpunkcie wprowadzić spójnik lub. Jej poprawkę poparł Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń. Przedstawiciele branży podkreślili, że jest to kluczowa definicja w ustawie, która statuuje przedmiot tego aktu prawnego. Zwrócono uwagę, że dystrybutor nie ma obowiązku wypełniania wszystkich tych czynności, wymienionych w przepisie, żeby być uznany za dystrybutora, co wynika z przepisów IDD. Poprawka została odrzucona ze względu na brak wymaganych trzech podpisów posłów.

Również przedstawiciele biura Rzecznika Finansowego podnosili rozszerzenie listy podmiotów, które mogą składać reklamacje na pośredników ubezpieczeniowych, o uprawnionych z umowy ubezpieczenia i uposażonych. Uwaga została odrzucona ze względu na brak pisemnego zapisu przepisu, zgłoszonego przed posiedzeniem.

Także Łukasz Zoń odwołał się do art. 13, wskazując, że twórcą produktu powinien być tylko zakład ubezpieczeń. Podkreślał, że nawet jeśli pośrednik dokonuje zmian w produkcie, to i tak ochrony udziela zakład ubezpieczeń, a więc on powinien był uznawany za twórcę. MF odrzuciło uwagę, wskazując, że przepis ten wynika z zapisów dyrektywy IDD.

Do art. 18 dot. reklamacji, przyjęto poprawkę polegającą na dodaniu ustępu 6 o treści: „agent ubezpieczeniowy i agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające lub wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń są zobowiązani na żądanie zakładu ubezpieczeń udzielić mu wszelkich informacji na temat reklamacji złożonych przez klientów pozyskanych dla zakładu ubezpieczeń przez ww. podmiot”.

Także dyskusja toczyła się wokół przepisu regulującego związki między brokerami a agentami. Jak zwrócił uwagę Zoń, zakaz związków kapitałowych i pozostawania w innych relacjach jest zbyt daleko idącą interwencją ustawodawcy. Przepis ten może uderzyć w małe podmioty oraz jest niedookreślony – nie zostało przedstawione, jakie dokładnie związki miał na myśli ustawodawca. Ze stanowiskiem SPBUiR nie zgodziła się przedstawicielka KNF, która wyjaśniła, że zapis ten jest wynikiem doświadczeń nadzorczych organu.

Transmisja posiedzenia podkomisja jest dostępna na stronie Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=4BFF8AA795378EB8C12581B00043D6C7a

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...