bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii – PZU Życie ponownie rozpatrzy roszczenia z tego tytułu

Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii – PZU Życie ponownie rozpatrzy roszczenia z tego tytułu

Dodano: 2022-09-23
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PZU  Życie, na skutek działań Prezesa UOKiK, rozpatrzy ponownie wnioski o wypłatę świadczenia, które wcześniej nie zostały uwzględnione ze względu na brzmienie definicji Oddziału Intensywnej Terapii.

Wspomniane towarzystwo ubezpieczeniowe jest kolejnym, wobec którego Prezes UOKiK wystąpił w sprawie sposobu definiowania pojęć takich jak Oddział Intensywnej Terapii (OIT) oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT).

Ze skargi przesłanej do UOKiK wynikało, że PZU Życie wypłacając w 2021 r. konsumentowi świadczenie z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus, odmówiło wypłaty dodatkowego świadczenia za pobyt na OIT/OAIT. Po planowym zabiegu, na skutek powikłań oraz pojawienia się ostrego podwsierdziowego zawału serca, personel szpitala podłączył pacjenta do aparatury ratującej życie. Ponieważ pomoc była udzielana w ramach Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, a nie – tak jak to wskazano w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – wyodrębnionego Oddziału Intensywnej Terapii, ubezpieczyciel nie stwierdził spełnienia przesłanek do wypłaty dodatkowej sumy pieniężnej.

W związku z podjętymi przez Prezesa UOKiK działaniami, spółka zdecydowała o wprowadzaniu do nowych produktów takiej definicji OIT/OAIT, w ramach której za oddział intensywnej terapii będzie uznawać również pododdziały oraz sale, które są wyodrębnione na oddziale szpitalnym w celu leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii oraz są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych lub podjęcie czynności zastępczych niewydolnych narządów lub układów oraz zapewniają stały i bezpośredni nadzór lekarza i pielęgniarki.

Dodatkowo spółka rozpoczęła przegląd roszczeń zgłaszanych przez klientów od 1 stycznia 2020 r. i nieuwzględnionych z tytułu niespełnienia definicji OIT/OAIT, a także postanowiła dokonać zmian, które umożliwią konsumentom ponowne wystąpienie z roszczeniem.

Ubezpieczeni, którzy po 1 stycznia 2020 r. otrzymali decyzje odmowne oparte na braku spełnienia definicji OIT/OAIT bądź nie zgłaszali wniosków z tego tytułu, mogą zgłosić roszczenia względem ubezpieczyciela do 31 grudnia 2022 r.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie