bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców!

Planowane zmiany w ustawie PZP – szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców!

Dodano: 2022-09-23
Publikator: Legal Flash

Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie m.in. istotnych zmian w aktualnej ustawie PZP dotyczących zakresu obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego.

Ustawodawca przewiduje w projektowanych zmianach objęcie obowiązkową waloryzacją nie tylko robót budowlanych i usług, jak to ma miejsce w tej chwili, ale również dostaw. Planowane jest również znaczne skrócenie okresu trwania umowy, od którego uzależnione jest obligatoryjne wprowadzenie waloryzacji. Obecnie obowiązkiem zamawiającego jest przewidzenie odpowiedniej klauzuli waloryzacyjnej w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Po planowanych zmianach, obowiązek taki będzie dotyczył wszystkich umów zawieranych na okres powyżej 6 miesięcy.

Odpowiednie zmiany, o których mowa powyżej, mają również znaleźć odzwierciedlenie w obowiązku waloryzacji wynagrodzeń podwykonawcom. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane przez zamawiającego, będzie zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzeń wypłacanych swoim podwykonawcom, z którymi zawarł umowy na okres powyżej 6 miesięcy. Obowiązek ten ma według projektu dotyczyć również dostawców (np. materiałów budowlanych).

Ważną nowością ma być także doprecyzowanie przesłanki zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (możliwość zmiany umowy z uwagi na okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć). W przepisie tym ma się pojawić wyraźne stwierdzenie, że zmiana umowy dokonana na tej podstawie, może dotyczyć „w szczególności zmiany wysokości ceny”.

Projekt ustawy zmieniającej został przyjęty przez Sejm i przekazany do dalszych prac legislacyjnych Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Planowane zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wszyscy wykonawcy i podwykonawcy biorący udział przy realizacji zamówień publicznych powinni bacznie przyglądać się ostatnim pracom legislacyjnym nad projektem ustawy zmieniającej, która w znaczny sposób ułatwi im waloryzację wynagrodzeń.
  2. Pilna konieczność śledzenia zmian dotyczy również zamawiających, gdyż najprawdopodobniej będą oni zobligowani do aktualizacji wykorzystywanych dotychczas wzorów umów w postępowaniach.
  3. Szczegóły procesu legislacyjnego dostępne pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479 

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...