bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Pierwsza polityka zakupowa państwa przyjęta

Pierwsza polityka zakupowa państwa przyjęta

Dodano: 2022-01-18

Polityka zakupowa państwa, dokument, który zgodnie z obowiązującą ustawą PZP przygotowuje rząd raz na cztery lata. W założeniu ma ona określać kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień i być wyrazem planowanych działań administracji rządowej związanej z celami i kierunkami średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Na stronie internetowej rządu pojawiła się informacja o przyjęciu pierwszej polityki zakupowej państwa. Jednym z najważniejszych jej celów jest rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany poprzez otwarcie na te podmioty rynku zamówień publicznych. W polityce zakupowej przewidziano konkretne zalecenia oraz działania wspomagające ze strony państwa, które mają doprowadzić do większego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych, są to m.in.:

  • stosowanie rozwiązań korzystnych dla MŚP (np. dzielenie zamówienia na części; stawianie wykonawcom proporcjonalnych wymagań, udzielanie zaliczek i częściowych płatności również w umowach zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy);
  • wprowadzenie mechanizmu certyfikacji wykonawców;
  • wsparcie merytoryczne MŚP (wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla MŚP – webinaria, szkolenia, seminaria, poradniki, centralna baza wiedzy);
  • standaryzacja dokumentów zamówienia.

Polityka zakupowa uwzględnia również założenia wpisujące się w obecne trendy, tj. promuje zamówienia zrównoważone, a więc zielone, zdrowotne, prospołeczne, oraz innowacyjne.

Z informacji zamieszczonych na stronie rządu wynika również, że polityka zakupowa państwa, to nie tylko zalecenia, wytyczne, ale również konkretne działania jakie mają zostać podjęte przez organy rządowe w celu jej realizacji. Więcej na temat polityki zakupowej:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rada-ministrow-przyjela-polityke-zakupowa-panstwa

Plany rządu wskazane w polityce zakupowej bez wątpienia są ambitne, czas pokaże, czy zostaną wcielone w życie i czy zakładane działania przyniosą oczekiwane efekty.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...