bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Paremie łacińskie

Paremie łacińskie

Dodano: 2016-04-28

Celność paremii łacińskich przy jednoczesnej zwięzłości w ich sformułowaniu, zapewniło tym zwrotom popularność i ponadczasowość. Dodanie do tego katalogu cechy uniwersalności paremii, a mianowicie fakt, że funkcjonują w różnych systemach prawnych i są rozumiane przez prawników wielu narodowości, niewątpliwie powoduje, że warto zapoznać się z ich znaczeniem. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych paremii łacińskich:

Onus probandi – ciężar dowodu

Actori incumbit onus probandi – Ciężar dowodu spoczywa na powodzie.

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

Powyższe paremie wyrażają do dziś obowiązującą w prawie cywilnym zasadę, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 6 kodeksu cywilnego („Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”) oraz w art. 232 kodeksu postępowania cywilnego („Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne”). Zgodnie z nią strony toczące spór mają obowiązek przedstawić przed sądem dowody na wykazanie prawdziwości swoich twierdzeń. Przedstawienie dowodów w celu ustalenia stanu faktycznego należy traktować nie tyle jako obowiązek stron, lecz jako ich uprawnienie. Nieprzedstawienie sądowi dowodów i przyjęcie biernej postawy podczas procesu prawdopodobnie wywoła negatywne skutki dla danej strony, np. oddalenie powództwa skierowanego przez powoda.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...