bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Paremie łacińskie

Paremie łacińskie

Dodano: 2016-04-28

Celność paremii łacińskich przy jednoczesnej zwięzłości w ich sformułowaniu, zapewniło tym zwrotom popularność i ponadczasowość. Dodanie do tego katalogu cechy uniwersalności paremii, a mianowicie fakt, że funkcjonują w różnych systemach prawnych i są rozumiane przez prawników wielu narodowości, niewątpliwie powoduje, że warto zapoznać się z ich znaczeniem. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej popularnych paremii łacińskich:

Onus probandi – ciężar dowodu

Actori incumbit onus probandi – Ciężar dowodu spoczywa na powodzie.

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

Powyższe paremie wyrażają do dziś obowiązującą w prawie cywilnym zasadę, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 6 kodeksu cywilnego („Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”) oraz w art. 232 kodeksu postępowania cywilnego („Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne”). Zgodnie z nią strony toczące spór mają obowiązek przedstawić przed sądem dowody na wykazanie prawdziwości swoich twierdzeń. Przedstawienie dowodów w celu ustalenia stanu faktycznego należy traktować nie tyle jako obowiązek stron, lecz jako ich uprawnienie. Nieprzedstawienie sądowi dowodów i przyjęcie biernej postawy podczas procesu prawdopodobnie wywoła negatywne skutki dla danej strony, np. oddalenie powództwa skierowanego przez powoda.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...