bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Organy podatkowe nie stosują się do wytycznych resortu

Organy podatkowe nie stosują się do wytycznych resortu

Dodano: 2016-03-20

Dziennik Gazeta Prawna donosi, że organy podatkowe nadal proszą o uzupełnienie pełnomocnictw o elektroniczny adres doręczeń dołączonych do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r. lub o złożenie nowego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania podatnika.

Jednak takie praktyki są sprzeczne z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (nr PK4.8022.45.2015), które zostało dostarczone Dyrektorom Izb Skarbowych. Kłopoty obejmują art. 144 par. 5 Ordynacji podatkowej. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., fiskus ma obowiązek doręczania pisma profesjonalnym pełnomocnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo bezpośrednio w siedzibie organu podatkowego. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. w pismach pełnomocnictw na urzędowym wzorze określonym w Rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2015 r. powinna znajdować się rubryka do wpisania adresu elektronicznego pełnomocnika, w praktyce jest to adres skrzynki ePUAP.

Z treści wytycznych Ministerstwa jasno wynika, że pełnomocnictwa złożone do dnia 1 stycznika 2016 r. zachowują swoją ważność i nie trzeba ich składać ponownie według nowego urzędowego wzoru. Dotyczy to zarówno pełnomocnictw upoważniających do podpisywania deklaracji, jak i dołączonych do akt sprawy. W przypadku tych drugich, w myśl nowych wytycznych, pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy do końca 2015 r. stały się od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnictwami szczególnymi, w związku z czym nie wymagają uzupełnienia o adres elektroniczny. Gdy dany pełnomocnik chce otrzymywać pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej, może złożyć wniosek o zastosowanie wobec niego takiej procedury po dniu 1 stycznia br. Natomiast nie stanowi to obowiązku dla pełnomocnictw dołączonych przed dniem 1 stycznia 2016 r. W ww. piśmie Ministerstwo podejmuje się również wyjaśnień w zakresie pełnomocnictw subsydiarnych. Istnieje możliwość udzielania takich pełnomocnictw według wzoru pełnomocnictwa szczególnego określonego w ww. rozporządzeniu, z tym, że w druku PPS-1 część C wpisuje się dane pełnomocnika, udzielającego substytucji, a w części D – dane osoby, której udziela się pełnomocnictwa.

W piśmie Ministerstwo Finansów zamieściło także wytyczne odnośnie nowych przepisów dotyczących odsetek za zwłokę. W myśl wytycznych do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się stawkę (75 proc. stawki podstawowej) oraz nie ma obowiązku wyjaśniania korekty. Ponadto, istnieje szansa na uzyskanie nowej, obniżonej stawki (50 proc.), jeśli podatnik złoży w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. przepisów, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. skuteczną prawnie korektę. W przypadku niezachowania terminu podatnik musi zastosować stawkę 75 proc.

Pliki do pobrania

2434102-wyjasnienia-mf-z-30-12-2015-r-pk4-8022-45-2015.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...