bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Opłaty likwidacyjne muszą być związane z rzeczywistymi kosztami rozwiązania umowy

Opłaty likwidacyjne muszą być związane z rzeczywistymi kosztami rozwiązania umowy

Dodano: 2016-07-18
Publikator: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 25 maja 2016 r. (sygn. akt III Ca 9/16) orzekł, że nie można obciążać konsumenta opłatami likwidacyjnymi, których charakter, funkcja oraz mechanizm ustalania nie zostały wyjaśnione w OWU.

W rozpoznawanej sprawie rozstrzygano zasadność ustalania i pobierania opłaty likwidacyjnej zawartej w postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Kobieta zawarła na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowę ubezpieczenia za życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Zgodnie z treścią OWU umowa miała na celu udzielanie ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu oraz długoterminowe gromadzenie środków finansowych przez nabywanie jednostek uczestnictwa ze środków pochodzących ze składek. Przed zawarciem umowy Towarzystwo miało obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków umowy. Zgodnie z treścią OWU, Towarzystwo zostało uprawnione do pobrania m.in. opłaty likwidacyjnej. Wysokość opłaty likwidacyjnej została ustalona procentowo i miała być pobierana z subkonta składek regularnych poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa. Wysokość opłaty likwidacyjnej określona została w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia. Wahała się ona w przedziale od 99% w pierwszym roku umowy do 0% w ostatnim, dziesiątym roku umowy. Ponadto, w trakcie trwania umowy od powódki pobierane były również inne opłaty: administracyjna, za zarządzanie, za ryzyko, za przewalutowanie.

Kobieta rozwiązała umowę w dniu 21 maja 2014 r. Na datę rozwiązania umowy wyliczona wartość podstawowa polisy wynosiła: 9 826,74 zł, kwota potrąceń zgodnie z OWU: 7 095 zł (opłata likwidacyjna) i 98,27zł (opłata od wykupu). Powódce ostatecznie została wypłacona kwota 2 633,47 zł.

Sąd Rejonowy w Limanowej orzekł, że stosowane przez pozwanego wzorce umów zawarte w OWU, dotyczące naliczania opłaty likwidacyjnej, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie są wiążące dla powódki, a w konsekwencji pozwany zakład ubezpieczeń nienależnie potrącił kwotę żądaną pozwem.

Pliki do pobrania

orzeczenie_iii_ca_9_16.pdf

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...