bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Odszkodowanie dla strefowców podlega opodatkowaniu

Odszkodowanie dla strefowców podlega opodatkowaniu

Dodano: 2016-05-18
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 763/14) oddalił skargę kasacyjną na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-41/13-2/AO) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. NSA orzekł, że odszkodowanie za mienie spółki zniszczone w powodzi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest opodatkowane.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją części do pojazdów samochodowych i motocyklowych. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej.

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu było ustalenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy otrzymane przez skarżącą od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie za uszkodzony w wyniku powodzi majątek trwały służący do wykonywania przez nią działalności gospodarczej na terenie SSE, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.

Spółka stwierdziła, że odszkodowanie jest następstwem prowadzenia działalności produkcyjnej wskazanej w zezwoleniu w zakresie wymienionych w nim wyrobów. W związku z powyższym, przychody z uzyskanego odszkodowania są związane z działalnością gospodarczą wykonywaną na terenie SSE na podstawie zezwolenia i korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Na poparcie zajętego stanowiska Spółka przywołała interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji organ podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Po dokonaniu oceny stanowisk skarżącej i organu intepretującego, zajętych w spornej kwestii, Sąd przyjął, że to organ interpretujący zajął prawidłowe stanowisko uznając, że otrzymany przez skarżącą przychód w postaci odszkodowania od zakładu ubezpieczeń nie jest następstwem działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy wskazanych w treści zezwolenia Spółki, lecz wynika z odrębnej umowy, której przedmiotem jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej oraz jest wynikiem zaistnienia przewidzianego w umowie wypadku (zdarzenia losowego).

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...