bg
Chcę wiedzieć o...

Ocena BION

Dodano: 2016-09-20
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 16 września 2016 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej zamieścił skorygowany dokument „Badanie i Ocena Nadzorcza towarzystw funduszy inwestycyjnych – Wyciąg z Podręcznika BION dla pracowników nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych.” W związku z publikacją dokumentu postanowiliśmy przypomnieć, czym jest BION, jaki jest jego cel i zasady przeprowadzania ocen ryzyka zakładów ubezpieczeń.

Metodykę BION stosuje się do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka instytucji działających w sektorze finansowym: banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych. Narzędzie opiera się na ujednoliconym podejściu do wszystkich nadzorowanych podmiotów w danym obszarze. BION wykorzystuje dane oraz wszelkie dostępne informacje, posiadane przez organ nadzoru, m. in. czynności związane z licencjonowaniem, odpowiedzi na ankiety rozsyłane przez UKNF, bądź odbyte czynności w siedzibie przedsiębiorstwa. W ten sposób odchodzi się od nakładanie na kontrolowaną spółkę dodatkowych obciążeń w postaci przygotowania raportu lub sprawozdania.

Metodyka BION stosowana w zakresie oceny i analizy ryzyka zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji ma na celu usystematyzowanie stosowanych dotychczas kryteriów oceny nadzorowanych podmiotów, jak również wprowadzenie elementów systemu nadzoru wykonywanego w oparciu o ocenę ryzyka identyfikowanego w ich działalności, a więc ocenę ryzyka danego zakładu ubezpieczeń/reasekuracji, ocenę jakości procesu zarządzania przez zakład ubezpieczeń/reasekuracji istotnymi ryzykami, ocenę zgodności działania zakładu ubezpieczeń/reasekuracji z odpowiednimi ustawami i regulacjami ostrożnościowymi, identyfikację nieprawidłowości w prowadzonej przez zakład ubezpieczeń/reasekuracji działalności, przygotowanie do „Supervisory Review Process” przewidzianego w art. 36 dyrektywy „Wypłacalność II”.

Ocena nadzorcza skupia się na najistotniejszych rodzajach ryzyka i obszarach działalności zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Każdy zakład otrzymuje ocenę ryzyka, będącą wypadkową ocen kluczowych ryzyk, adekwatności kapitałowej oraz jakości zarządzania, w której analizie poddaje się specyfikę poszczególnych zakładów i ich produktów ubezpieczeniowych, jak również system i proces zarządzania ryzykiem.

W wyniku przeprowadzenia BION zakłady ubezpieczeń/reasekuracji uzyskują ocenę ryzyka i ocenę istotności, które determinują podjęcie przez organ nadzoru, przy zastosowaniu zasady proporcjonalności, działań nadzorczych, w tym działań o charakterze inspekcyjnym.

Proces BION przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku. Chociaż Urząd na podstawie ustalonych kryteriów może wydać decyzję o częstszym przeprowadzeniu badania. Organ nadzoru ma obowiązek poinformowania poszczególne zakłady ubezpieczeń/reasekuracji o wynikach BION tj. ocenie ryzyka zakładu i ocenie istotności zakładu. Obecnie, metodyka BION stanowi dodatkowe narzędzie pomocne w sprawowaniu nadzoru. W przyszłości BION zostanie odpowiednio dostosowany do nowego reżimu nadzorczego i stanowić będzie jeden z elementów procesu sprawowania nadzoru w ramach systemu „Wypłacalność II”.

Na podstawie dokumentu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: „Metodyka BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”, opublikowanego na stronie internetowej KNF, pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/Images/Metodyka_BION_2015_tcm75-47167.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...