bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Obowiązki zakładu ubezpieczeń w stosunku do przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń

Obowiązki zakładu ubezpieczeń w stosunku do przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2017-11-20

Artykuł 2 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (UDU) reguluje zasady prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez przedsiębiorcę, który nie będzie uznawany za dystrybutora. Jednakże w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów (ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w ogóle nie stosujemy do takiego przedsiębiorcy), UDU nakłada określone zobowiązania na zakład ubezpieczeń korzystający z usług takiego przedsiębiorcy.

Z treści art. 2 ust. 3 wynika, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek po pierwsze zapewnić udostępnienie klientowi, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, informacji o firmie, pod którą wykonuje działalność ubezpieczeniową, adresie siedziby oraz o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi (pkt 1).

Zakład ubezpieczeń musi także zapewnić, aby przedsiębiorca dystrybuujący ubezpieczenia stosował obowiązki i wymogi  przewidziane w art. 7, art. 8 ust. 3 i art. 10 UDU (pkt 2), tj.:

  1. działał uczciwie, rzetelnie i zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta, zapewniając jednocześnie ustalenie sposobu jego wynagradzania zgodnie z wytycznymi;
  2. zapewniał zgodność proponowanej umowy ubezpieczenia z wymaganiami i potrzebami klienta;
  3. przy sprzedaży krzyżowej stosował zasady określone w art. 10

Zakład ubezpieczeń ma także obowiązek zapewnić, aby przedsiębiorca przekazał klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 4, tj. ustandaryzowany dokument zawierający informacje o proponowanej umowie ubezpieczenia.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do udzielenia przedsiębiorcy pełnomocnictwa do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zakład ubezpieczeń ma także obowiązek prowadzenia ewidencji przedsiębiorców z art. 2 UDU posiadających pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych. W ewidencji powinny zostać odnotowane co najmniej dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa. Jednocześnie zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące współpracy zakładu ubezpieczeń z tymi przedsiębiorcami, w szczególności umowę agencyjną, pełnomocnictwo oraz dokumenty dotyczące wynagrodzenia. Obowiązek ten ciąży na zakładzie ubezpieczeń przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej.

Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 68 ust. 3 UDU organ nadzoru, w ramach przysługujących mu uprawnień kontrolnych, może przeprowadzić kontrolę działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 UDU.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...