bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Obowiązki dostawców usług pośrednich w DSA

Obowiązki dostawców usług pośrednich w DSA

Dodano: 2022-07-20
Publikator: chmuraprawna.pl

Przegłosowany 7 lipca w Parlamencie Europejskim Akt o usługach cyfrowych (DSA) wyróżnia kilka kategorii dostawców usług pośrednich. Część obowiązków przewidzianych przez DSA jest wspólna dla wszystkich tych dostawców, bez względu na rozmiar i charakter ich działalności.

Zgodnie z przyjętą zasadą proporcjonalności, DSA wymienia cztery rodzaje obowiązków, które ciążą na wszystkich dostawcach usług pośrednich. Chodzi tu więc nie tylko o tych, którzy świadczą usługi „zwykłego przekazu” (mere conduit), jak dostawcy Internetu czy „cachingu”, ale również największe platformy internetowe.

Po pierwsze, dostawcy, którzy mają siedzibę w UE muszą wyznaczyć punkt kontaktowy. Jak wskazuje się w motywie 36 DSA, chodzi tu po prostu o adres e-mail, za pomocą którego z dostawcą kontaktować się mogą organy nadzorcze. Dostawcy udostępniają publicznie informacje niezbędne do identyfikacji i kontaktowania się z nimi, w tym języki kontaktowe, z czego przynajmniej jeden musi być językiem urzędowym UE. Dostawcy, którzy nie mają siedziby w UE, ale świadczą tu swoje usługi, mają ponadto obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego. Przedstawiciel musi mieć już swoją fizyczną lokalizację. Co do zasady, przedstawiciel prawny powinien mieć możliwość pełnienia również funkcji punktu kontaktowego. Co istotne, przedstawiciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z DSA i to zarówno samodzielnie, jak i obok dostawcy.

Punkt kontaktowy oraz przedstawiciel mają zostać powołani na przykład dlatego, aby organy unijne i krajowe mogły wydawać nakazy usunięcia nielegalnych treści lub udzielenia informacji o określonych użytkownikach, a dostawcy mogli raportować o wykonaniu tych nakazów. Wiążą się z tym nowe obowiązki sprawozdawcze. Corocznie dostawcy mają publikować sprawozdania dotyczące liczby tych skierowanych do nich nakazów, a także stosowanego przez nich moderowania treści. Obowiązek nie ma jednak dotyczyć mikro- i małych przedsiębiorstw. Poza tym przewidziano obowiązek wskazania w warunkach korzystania z usług (czyli m.in. w regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną) jasnej i przejrzystej informacji, jakie polityki, procedury i narzędzi stosują wobec tych informacji, w tym w jaki sposób przesyłane informacje będą podlegały moderowaniu, stosowaniu algorytmów czy innym ograniczeniom.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat obowiązków poszczególnych kategorii dostawców usług, objętych DSA, zachęcamy do śledzenia strony chmuraprawna.pl. Są one omawiane w serii publikowanych na stronie artykułów.

 

Materiał Partnera beinsured.pl:

 

 

 

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...