bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca

O waloryzację wynagrodzenia musi upomnieć się sam wykonawca

Dodano: 2022-06-03

Obecny okres na rynku gospodarczym nasuwa coraz więcej negatywnych zjawisk, które utrudniają realizację umów. Konflikt zbrojny na Ukrainie, wciąż obecne w przestrzeni skutki finansowe pandemii COVID-19 oraz szalejąca inflacja powodują nie tylko utrudnienia w zakresie dostaw czy dostępności wielu komponentów ale również odnoszą niebagatelny wpływ na sytuację finansową poszczególnych podmiotów i rentowność zawartych kontraktów.

Ustawodawca w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych przewidział, że w praktyce obrotu gospodarczego mogą pojawić się przypadki, w których wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Art. 439 ust. 1 ustawy PZP wskazuje, że w umowach zawieranych od dnia 1 stycznia 2021 r., na okres dłuższy niż 12 miesięcy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zamawiający ma obowiązek określenia zasad waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli taka klauzula znajduje się w naszej umowie nie zawsze oznacza to, że wynagrodzenie zostanie nam automatycznie podwyższone. W ogromnej większości przypadków to wykonawca sam musi ustalić, że zachodzą w danym przypadku podstawy do waloryzacji wynagrodzenia oraz wystąpić z odpowiednim wnioskiem do zamawiającego. W takiej sytuacji pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować powinno zawarciem aneksu do obowiązującej już umowy.

Oczywiście tzw. klauzule „automatyczne” również mogą być formułowane, jednakże występują one rzadko, gdyż w praktyce zamawiający wolą posiadać większą kontrolę nad istotnymi zmianami warunków współpracy. Dlatego też istotna w praktyce pozostaje indywidualna analiza każdego zawartego kontraktu oraz znajdującej się w nim klauzuli waloryzacyjnej. 

Rekomendacje CZTR:

  1. Procedura waloryzacji może przewidywać szczegółowe wymogi (m.in. terminy) i reguły postępowania wykonawcy. Najczęściej inicjatywa do wystąpienia z wnioskiem o waloryzację również leży po stronie samego wykonawcy.
  2. Wykonawcy, którzy zawarli w dacie obowiązywania nowej ustawy PZP umowy na roboty budowlane lub usługi, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy, powinni rozważyć możliwość wystąpienia do zamawiającego z wnioskiem o waloryzację wynagrodzeń zawartych w kontraktach.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...