bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
O niespełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

O niespełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Dodano: 2022-11-10
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy skierował do Ministra Finansów propozycję zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Postulat zmian skupia się na przepisach regulujących działanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.

RF wychodzi z propozycją, aby poddać rewizji przepisy, które udzielają zasad umarzania opłat lub udzielania ulg za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Aktywność RF we wskazanym zakresie jest rezultatem zgłoszeń klientów, którzy mają problemy z uzyskaniem umorzenia lub ulgi w spłacie opłaty za brak ubezpieczenia OC. Przytoczone  pomimo istnienia ku temu uzasadnionych przesłanek.

Dodatkowo, na co zwraca uwagę RF, zagadnieniem wymagającym rozważenia i zmiany ustawowej jest wysokość opłaty, którą obowiązana jest wnieść osoba nieposiadająca obowiązkowego ubezpieczenia OC. W związku z uzależnieniem wysokości opłaty za brak ubezpieczenia OC od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2023 r. przewidywany jest znaczący wzrost ww. opłaty. W drugiej połowie 2023 r. najwyższa opłata za brak ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych przekroczy kwotę siedmiu tysięcy złotych.

Mając na uwadze obecnie obowiązującą wysokość opłat w zestawieniu ze średnią wysokością składki za zawarcie ubezpieczenia OC, uzasadnionym jest dokonanie przeglądu obecnie obowiązującej gradacji wysokości opłat w taki sposób, aby osoby, które nieznacznie spóźniły się z zawarciem umowy, nie były obciążane niewspółmiernie wysokimi opłatami.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie