bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Numery ksiąg wieczystych a dane osobowe

Numery ksiąg wieczystych a dane osobowe

Dodano: 2021-07-15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w uzasadnieniu do wyroku z dnia 5 maja 2021 roku, w którym oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), uznał, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi (sygn. akt: II SA/Wa 2222/20). WSA stwierdził, że publikacja numerów ksiąg wieczystych pozwala w łatwy sposób pośrednio zidentyfikować właścicieli nieruchomości. Wyrok WSA nie jest prawomocny.

W uzasadnieniu do wyroku WSA można szczegółowo zapoznać się ze stanowiskiem PUODO. Organ stwierdził, że zgodnie z art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679 (RODO), „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Podmiotami, których dotyczą poszczególne prawa i obowiązki ujawnione w księgach wieczystych, są również osoby fizyczne. Zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych osób fizycznych obejmuje, m.in., imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. Na tej podstawie stwierdzono, że podane do publicznej wiadomości (na portalu GEOPORTAL2) numery ksiąg wieczystych pozwalają na identyfikację osób, których dane zawarte są w księdze wieczystej. Posiadanie informacji o numerze księgi wieczystej umożliwia w sposób łatwy i prosty dostęp do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych. Uzyskanie wglądu do danych osobowych zawartych w treści księgi wieczystej nie wymaga bowiem od osób dysponujących tym numerem posiadania dostępu dedykowanego systemu informatycznego ani posiadania specjalnych uprawnień. Wystarczy komputer podłączony do internetu. Jak stwierdził dalej organ, Główny Geodeta Kraju swoim działaniem umożliwił użytkownikom przedmiotowego portalu bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych, gdyż umieszczone na Geoportal2 numery ksiąg wieczystych stanowią jednocześnie odnośniki przekierowujące użytkownika na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych. Ta funkcjonalność Geoportal2  spowodowała, że użytkownik tego portalu nie musiał nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości. Wobec powyższego, organ stanął na stanowisku, że numer księgi wieczystej jest informacją, która pozwala w sposób pośredni zidentyfikować osobę fizyczną (tj. właściciela danej nieruchomości).

WSA potwierdził stanowisko organu. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wprost stwierdził, iż  numer księgi wieczystej, jest informacją, która pozwala w sposób pośredni zidentyfikować osobę fizyczną (tj. właściciela danej nieruchomości). W związku z tym uznać należy, że numer księgi wieczystej stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO.

WSA powołał się na pogląd, który w opinii tego Sądu, nie jest nowy, tj. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2018 roku, wydany w sprawie o sygn. akt: I OSK 11/17. NSA stwierdził w nim m.in., iż powracając do tej danej ewidencyjnej, zawartej w ewidencji gruntów i budynków, jaką jest oznaczenie księgi wieczystej, nie można tej danej traktować jako „zbioru oznaczonych cyfr i znaków”. Otrzymanie informacji dotyczącej oznaczenia księgi wieczystej umożliwia bowiem w sposób łatwy i prosty dostęp do treści całej księgi wieczystej, a więc wszystkich IV działów, a w tym również do zawartych w niej danych podmiotowych. Ubieganie się o uzyskanie z ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących oznaczenia księgi wieczystej ma na celu nie pozyskanie „zbioru oznaczonych cyfr i znaków”, ale pozyskanie danych podmiotowych dotyczących właściciela nieruchomości, które w prosty sposób można pozyskać dysponując „zbiorem oznaczonych cyfr i znaków”, czyli oznaczeniem księgi wieczystej.

Na stronie UODO szczegółowo omówiono rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, załączając treść wyroku wraz z uzasadnieniem. Zachęcamy do lektury rozstrzygnięcia WSA. Sąd ocenił, m.in., prawidłowość postępowania UODO w przedmiotowej sprawie, tj. prawidłowość w zebraniu i ocenie materiału dowodowego, co było kwestionowane przez drugą stronę postępowania. WSA w swoim rozstrzygnięciu potwierdził też, iż organ przy wykonywaniu czynności nie naruszył przepisów prawa. WSA wyjaśnił również, iż nie dopatrzył się potrzeby angażowania w sprawie Trybunału Sprawiedliwości UE i zadawaniu mu wnioskowanego przez skarżącego pytania. Jak stwierdził, nie pozbawiono uczestnika obrotu prawnego skutecznej ochrony przed decyzją organu nadzorczego.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...