bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Nowy projekt ustawy o dystrybucji i nowe zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji

Nowy projekt ustawy o dystrybucji i nowe zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji

Dodano: 2017-06-01

W ubiegłym tygodniu Minister Finansów i Rozwoju skierował pod obrady Komitetu ds. Europejskich kolejny, trzeci już po grudniowym i marcowym, projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, opatrzony datą 19 maja 2017 r. Jak już wskazywaliśmy, poza wprowadzeniem do obrotu prawnego nowej ustawy zastępującej obecną ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, projekt przewiduje również m.in. nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (ustawa o reklamacjach).

Najnowszy projekt wprowadza w zakresie reklamacji znaczące zmiany w stosunku do projektu z marca 2017 r.

W poprzednich projektach zmiany ustawy o reklamacjach rozszerzały zakres podmiotów rynku finansowego na pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w zakresie prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń. Na tym tle powstawała wątpliwość co do zakresu odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego i zakładu ubezpieczeń, w przypadku jednoczesnego złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej świadczonych usług zarówno do agenta, jak też do zakładu ubezpieczeń. Wątpliwości dotyczyły m.in. przedmiotu reklamacji, gdy będzie ona dotyczyła usług świadczonych przez agenta, w szczególności multi-agenta. Czy w takim wypadku podmiotem odpowiedzialnym na gruncie ustawy o reklamacjach będzie jedynie zakład ubezpieczeń, czy także agent ubezpieczeniowy, który został wskazany w nowelizacji jako odrębny podmiot rynku finansowego, podlegający jej przepisom.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z maja br. wydaje się wyjaśniać powyższe wątpliwości (choć niewykluczone, że w praktyce mogą pojawić się trudności). Zgodnie z najnowszymi zmianami ustawy o reklamacjach, klientem podmiotu rynku finansowego będzie także będący osobą fizyczną klient brokera ubezpieczeniowego, a także agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Tym samym zakres podmiotów rynku finansowego został poszerzony o brokera ubezpieczeniowego, oraz multi-agentów, jednakże, co należy podkreślić, są oni obowiązani stosować przepisy ustawy o reklamach jedynie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Poza zmianami w ustawie o reklamacjach, najnowszy projekt przewiduje także novum w postaci obowiązku rozpatrywania reklamacji składanych przez klienta będącego osobą prawną, wprowadzonego wprost do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację (w postaci papierowej lub innym trwałym nośniku) klienta będącego osobą prawną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Taki sam obowiązek będzie ciążyć na brokerze ubezpieczeniowym, a także agencie ubezpieczeniowym i agencie oferującym ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, tj. multi-agentach. Jednakże w przypadku pośredników obowiązek rozpatrzenia reklamacji został ograniczony przedmiotowo tj. jedynie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Podobnie jak w obowiązującej od ponad półtora roku ustawie o reklamacjach, także w tym przypadku przedsiębiorcy będą zobligowani udzielić odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie. Dotrzymanie terminu będzie niezwykle istotne, gdyż wprowadzono tu analogiczny mechanizm tj. nieudzielenie odpowiedzi w terminie będzie jednoznaczne z uznaniem reklamacji.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...